Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή
 2. Το δίκαιο των προσώπων
 3. Η ρωμαϊκή οικογένεια (familia romana)
 4. Ο Ρωμαϊκός Γάμος
 5. Το δίκαιο των πραγματών
 6. Κληρονομικό Δίκαιο
 7. Δίκαιο των αγωγών/ενοχών
 8. Λεξικό όρων
 9. Οδηγός Βιβλιογραφίας

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Oι φοιτητές /τριες να γνωρίζουν την τριμερή διαίρεση του Γαϊου και να τη συγκρίνουν με την πενταμερή κατάταξη της ύλης στον ισχύοντα ΑΚ, να γνωρίσουν βασικές έννοιες και χαρακτηριστικούς θεσμούς του ιδιωτικού ρωμαϊκού δικαίου, να εξοικειωθούν με τις πηγές του ρωμαϊκού δικαίου και ειδικότερα με τις Εισηγήσεις του Γαϊου και να μάθουν την εξέλιξη ειδικότερων θεσμών από την κλασική εποχή του ρωμαϊκού δικαίου στο μετακλασικό και το ιουστινιάνειο δίκαιο. Να αντιλαμβάνεται την ιστορική καταγωγή θεσμών του ισχύοντος δικαίου από το ρωμαϊκό δίκαιο. Να είναι εξοικειωμένος με τη χρήση πηγών του ρωμαϊκού δικαίου (π. χ. Εισηγήσεις Γαϊου, Ιουστινιάνειο Κωδικοποίηση). Να είναι σε θέση να συντάξει μια επιστημονική εργασία και να την παρουσιάζει προφορικά.

Βιβλιογραφία

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Παπακωνσταντίνου Καλλίοπη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Συνεργάτης Υποστήριξης: Κονταργύρης Ξενοφών

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές και φοιτήτριες για τη θεματική περιοχή του ιδιωτικού ρωμαϊκού δικαίου

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Γεωργίου Π. Νάκου, Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999.
 2. Δημήτριος Γκόφας, Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού, εκδ. «Θέμις», 2011.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα