Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιγράφονται και αναλύονται οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης σε σχεση με τις νέες δυνατότητες που αναδύονται μετά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, στην εκπαίδευση, όπως, οι συμπεριφοριστικές, γνωστικές, κοινωνικοπολιτισμικές, ανθρωπολογικές και τεχνολογικές θεωρίες μάθησης. Αναλύονται ειδικότερα οι θεωρίες του Εποικοδομητισμού, διπλής κωδικοποίησης και γνωστικού φορτίου, επεξεργασίας πληροφοριών και συνδεσιασμού και η συμβολή τους στη μάθηση μετά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Παρουσιάζονται ακόμη οι μαθησιακοί τύποι και αναλύεται η έννοια της Μεταγνώσης σε σχέση με τις ΤΠΕ. 

 

Λέξεις κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, μάθηση, πληροφορία, εκπαίδευση, γνώση, μεταγνώση, εποικοδομητισμός, θεωρίες μάθησης.

 

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Βασιλική Μητροπούλου - Μούρκα, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Πέτρος Παναγιωτόπουλος

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Οι σπουδαστές να πληροφορηθούν για τις νέες θεωρίες μάθησης που διατυπώθηκαν υπό την επίδραση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία.Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη – Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών – Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις – Αυτόνομη εργασία – Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών – Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής – Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Γνώσεις Παιδαγωγικής και ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών)  (όχι συγκεκριμένα μαθήματα, καθώς οι φοιτητές προέρχονται από διαφορετικές σχολές και τμήματα Φιλοσοφικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Κολιάδη Εμμ.: Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τόμοι Α, Β, Γ, Αθήνα 1996.
 2. Κολιάδης Εμμ.: Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη, Αθήνα 2002.
 3. Μπασέτα Κ., Ψυχολογία της μάθησης. Εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2002.
 4. Μπασέτα Κ.: Η μάθηση και η διδασκαλία κατά  τη γνωστική-νεοπιαζετιανή ψυχολογία του H. ABLEI, εκδόσεις, Gutenberg, Αθήνα 1996.
 5. Δανασσή-Αφεντάκη Α.: Μάθηση και Ανάπτυξη, Αθήνα 1996.
 6. Δαφέρμος, Μ. (2002): Η πολιτισμική-ιστορική θεωρία του Vygotsky.
 7. Ρετάλης Σ (Επμέλεια). (2005), Οι προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης, Εκδόσεις Καστανιώτη.
 8. Σπαντιδάκης Ι, Αναστασιάδης Π (2007) «Ζητήματα Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού σε  Υπερμεσικά Περιβάλλοντα Μάθησης  με έμφαση στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων» Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης,   Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007.
 9. Holmberg, Β. (2002),  Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως - Θεωρία και Εφαρμογή. Αθήνα, Εκδόσεις ΙΩΝ.
 10. Μακράκης, Β. (2000), Υπερμέσα στην εκπαίδευση: Μια κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση. Αθήνα, Μεταίχμιο.
 11. BERTRAND, Y. (1994), Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες (μτφρ. Α. Σιπητάνου, Ε. Λινάρδου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

 1. PAUL, R.W. (1995) Critical Thinking: How to prepare students for a rapidly changing world, Library of Congress, New York.
 2. MORENO, R. & MAYER, R., A Learner-Centered Approach to Multimedia Explanations: Deriving Instructional Design Principles from Cognitive Theory, http://imej.wf.edu/articles/2000/2/05/index.asp.
 3. GILLANI, B, Design of Multimedia Learning Environment: An Integrated Thematic Approach.
 4. REIGELUTH, C.,M., (1983) Instructional design theories and models. A new paradigm on instructional theory, Lawrence Erlbaum, London.
 5. Lever-Duffy, J., McDonald, J., & Mizell, AL., (2003) Teaching & Learning with Technology, Pearson Education Inc., U.S.A.
 6. Clark, R., & Mayer, R., (2005) e-Learning and the Science of Instruction, Pfeiffer, San Francisco, U.S.A.
 7. RICHEY, R., (1986) The theoretical and conceptual bases of instructional design, Kogan Page, New York.
 8. Baddeley, A. (2007). Working Memory, Thought, and Action. Oxford University Press.
 9. Eysenck, M. (2006). Fundamentals of Cognition. Psychology Press.