Δομικά Υλικά Ι

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Ιστορική εξέλιξη τεχνολογίας δομικών υλικών. Κριτήρια επιλογής δομικών υλικών. Φυσικοχημικές, μηχανικές, θερμικές και ακουστικές ιδιότητες δομικών υλικών. Ποιότητα ελέγχου δομικών υλικών και τυποποίηση. Προδιαγραφές ελέγχων. Λίθοι- κατάταξη- ορυκτολογική σύσταση- έλεγχοι ιδιοτήτων πετρωμάτων- μάρμαρο- αίτια αποσάθρωσης- προστασία λίθων και μαρμάρου- θραύση πετρωμάτων. Αδρανή υλικά- προέλευση, παραγωγή, επεξεργασία, ιδιότητες αδρανών υλικών, κοκκομετρική ανάλυση- προδιαγραφές- έλεγχοι καταλληλότητας για χρήση σε έργα σκυροδέματος και οδοποιίας. Συνδετικές κονίες- κατάταξη, παραγωγή, μηχανισμοί πήξης και σκλήρυνσης- Κανόνες λειτουργίας, Κονιάματα, Γύψος, Ποζολάνες- τσιμέντο- παραγωγή, μηχανισμοί πήξης και σκλήρυνσης- Έλεγχοι ιδιοτήτων τσιμέντου- προδιαγραφές- κατηγορίες τσιμέντου, Κονιάματα- τύποι, σύσταση, ιδιότητες, χαρακτηριστικά, κριτήρια καταλληλότητας κονιαμάτων. Προδιαγραφές.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες:

 • Οικονόμου Νικόλαος, Καθηγητής
 • Παπαγιάννη Ιωάννα, Καθηγήτρια 
 • Στεφανίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου:

 • Μαυρίδου Σοφία, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και MSc Γεωλόγος ΑΠΘ

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί:

 • στην κατανόηση εννοιών σχετικών με βασικά δομικά υλικά
 • στην προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • στην εκτέλεση συνθετικών και συμπερασματικών ομαδικών εργασιών
 • στη γνωριμία με ειδικά παραδοσιακά και σύγχρονα δομικά υλικά

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει τις ικανότητες:

 • να γνωρίζει βασικές ιδιότητες δομικών υλικών
 • να σέβεται το φυσικό περιβάλλον, προσπαθώντας να εξοικονομεί πρώτες ύλες, μέσω χρήσης εναλλακτικών υλικών/ αποβλήτων
 • να λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά στην επιλογή και χρήση των διαφόρων δομικών υλικών

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις δεξιότητες:

 • να λαμβάνει αποφάσεις για χρήση κατάλληλων βασικών δομικών υλικών
 • να έρχεται σε επαφή με κανονισμούς/ προδιαγραφές βασικών δομικών υλικών
 • να συμμετέχει σε ομαδικές εργασίες

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • P. Kumar Mehta and Paulo J.M. Monteiro, 2006, Σκυρόδεμα: μικροδομή, ιδιότητες και υλικά, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Τρίτη Αμερικάνικη Έκδοση, Μετάφραση/επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννα Παπαγιάννη, Καθηγήτρια ΑΠΘ.
 • Neil Jackson and Ravindra K. Dhir, Civil Engineering Materials, 4th Edition.
 • Construction Materials, Their nature and behavior, Edited by: J.M. Illston, Second Edition, E& FN Spon.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 • Lea F.M, The Chemistry of Cement and Concrete (Arnold, London 1970).
 • Bogue R.H, 1955, Chemistry of Portland Cement, Van Nostrand, Reinhold, New York.