Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή
 • Το νερό στους υπόγειους υδροφορείς
 • Το μαθηματικό πρόβλημα των υπόγειων ροών
 • Υδραυλική των πηγαδιών
 • Αριθμητικά μοντέλα υπόγειων υδροφορέων
 • Δοκιμαστικές αντλήσεις υπόγειων υδροφορέων.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Καθηγητής

http://klkats.weebly.com/

 

 

 

 

Νικόλαος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής καθηγητής

http://users.auth.gr/~niktheod/index.htm

 

 

 

 

 

 

Περικλής Λατινόπουλος, Καθηγητής

http://goo.gl/XhJ3dY

 

 

 

 

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Αυγολούπης Ιωάννης

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Απόκτηση προχωρημένων γνώσεων σε θέματα υπόγειων ροών, με έμφαση στις μη μόνιμες ροές, στους υδροφορείς με διαρροή και στη γενίκευση της μεθόδου των εικόνων. Απόκτηση γνώσεων για την εύρεση των υδραυλικών χαρακτηριστικών υδροφορέων με μετρήσεις πεδίου.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασικές Γνώσεις Υδραυλικής και Υπόγειας Υδραυλικής.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 

Πηγές στη βιβλιοθήκη:

 1. Υδραυλική των υπογείων ροών / Συγγραφέας: Λατινόπουλος, Περικλής Δ.
 2. http://goo.gl/wMh1r7
 3. Υπόγεια υδραυλική / Συγγραφέας: Τολίκας, Δημήτριος http://goo.gl/8iowI1
 4.  Hydraulics of groundwater / Συγγραφέας: Bear Jacob http://goo.gl/Y1oIJm

 

Σχετικά άρθρα :

 • Η μέθοδος των εικόνων και η προσεγγιστική εφαρμογή της σε προβλήματα υπόγειων ροών. Κ.Λ.Κ Κατσιφαράκης και Κ. Τσελεπίδου. https://goo.gl/IGxoC7
 • ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ KAI ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ
  (περιληπτική αναφορά) Κ. Λ. Κατσιφαράκης Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
 • Ι. Κοντός, Χ. Αρχοντάκη, Κ.Λ. Κατσιφαράκης «Μελέτη ρηγματωμένου παράκτιου υδροφορέα με χρήση οριακών στοιχείων και γενετικών αλγορίθμων», Πρακτ. 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΔΥΠ, σελ. 55-62, Χανιά, 2007.
 • Στ. Καμπουράκης, Ελ. Κεχαγιάς, Δ. Βαντσιούρης, Κ.Λ. Κατσιφαράκης «Υδροδυναμικός έλεγχος πηγών ρύπανσης υπόγειων νερών», Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Υ.Ε., σελ. 385-392, Αθήνα, 2000.
 • Κ. Λ. Κατσιφαράκης, Κ. Τσελεπίδου, Β Τριανταφύλλου «Χρήση απλοποιημένων μοντέλων προσομοίωσης στη βελτιστοποίηση διαχείρισης υπόγειων υδατικών πόρων», Πρακτ. 5ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΔΥΠ, σελ. 45-51, Ξάνθη, 2005.
 • K. Λ. Κατσιφαράκης «Ελαχιστοποίηση κόστους άντλησης σε υδροφορέα με 2 ζώνες διαφορετικής μεταφορικότητας», Υδροτεχνικά , Τεύχος 16, σελ. 83-90, 2006.
 • E. Κεχαγιάς και Κ. Λ. Κατσιφαράκης «Διαχείριση υδατικών πόρων σε μικρά νησιά: Η περίπτωση της Νισύρου», Πρακτ. 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, σελ. 170-175, 2002.