Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος ξενόγλωσσων φιλολογιών.
 • Ενδιαφερόμενοι για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Το μάθημα εκτυλίσσεται σε τρείς (3) περιόδους που καταλήγουν, η κάθε μία, σε ένα κουίζ (τρία στο σύνολο). Οι περίοδοι αυτές περιέχουν πέντε (5) ενότητες. Οι δύο (πρώτη και τελευταία) έχουν ως στόχο την πληροφόρηση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στο μάθημα (περιεχόμενο, διδακτικές μορφές, στόχους, αξιολόγηση, συνεργασία, σχετική ορολογία). Οι υπόλοιπες, που αποτελούν και τον πυρήνα του μαθήματος αφορούν σε διαλέξεις πάνω σε γνωστικά θέματα, εργαστήριο τάξης, σεμινάρια και πρακτική άσκηση.
 • Δ= Διάλεξη, Ε/Τ= Εργαστήριο Τάξης, Φ/Μ= Φροντιστηριακό Μάθημα.  Στις διαλέξεις ο διδάσκων παρουσιάζει και συζητά θέματα σχετικά με το αντικείμενο ενώ στο εργαστήριο τάξης, στην πρακτική και στο σεμινάριο οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά, αφού έχουν προετοιμασθεί στο θέμα με πρότερη αυτόνομη μάθηση και μέσω των φροντιστηριακών μαθημάτων (σημειώνονται στο παραπάνω σχήμα ως Δ, Ε/Τ, Φ/Μ). Η πρακτική άσκηση (με τα Φ/Μ) αφορά στην χρήση και διαχείριση λογισμικού που μπορεί να ενταχθεί στη γλωσσική διδασκαλία. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου προσφέρονται τέσσερις διαλέξεις, τρία φροντιστηριακά μαθήματα πρακτικής άσκησης (ενώ παράλληλα στις εβδομάδες αυτές γίνεται παράλληλη αυτόνομη μάθηση σε ένα θέμα ως προετοιμασία για το σεμινάριο ή το εργαστήριο τάξης), ένα σεμινάριο, τρία κουίζ, και δύο μαθήματα πληροφόρησης εκ των οποίων το ένα εισαγωγικό και το άλλο με θέμα τις τελικές εξετάσεις. 

8 Διαλέξεις open courses:

 • 1η διάλεξη: Εισαγωγή - Περιγραφή του μαθήματος, στόχων, αξιολόγησης, εργασιών, μεθόδων συνεργασίας και της διαδικασίας της μάθησης.
 • 2η διάλεξη: H/Y στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας - ΙΣΤΟΡΙΑ CALL, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, Τι είναι CALL –Τι δεν είναι CALL, History of CALL, e-Learning, Mobile Assisted Language Learning (MALL), Κατηγοριοποίηση Λογισμικού.
 • 3η διάλεξη: Η διδασκαλία των δεξιοτήτων μέσω Η/Υ  & Δάσκαλος και Υπολογιστής – Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Ο ρόλος του δασκάλου και του Υπολογιστή.
 • 4η διάλεξη: Δημιουργία Blog και Wiki και εφαρμογή τους στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
 • 5η διάλεξη: Η διδασκαλία των δεξιοτήτων μέσω Η/Υ – Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
 • 6η διάλεξη: Προγράμματα και Λειτουργία, Μάθηση μέσω κινητής τηλεφωνίας.
 • 7η διάλεξη: Παρουσίαση και εγκατάσταση του προγράμματος Hot Potatoes.
 • 8η διάλεξη: Μηχανική μετάφραση – Παρουσίαση online μεταφραστικών εργαλείων.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Υψηλάντης Γεώργιος, Αν. καθηγητής

Συνεργατης ανάπτυξης περιεχομένου: Καπετανίδου Μαριάνα.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ως πρωτεύων στόχος τίθεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων (τεχνικών και μεθοδολογικών) που θα επιτρέπει στους φοιτητές να μπορούν να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να αποκωδικοποιούν τη μέθοδο σχεδιασμού έτοιμων προγραμμάτων και ιστότοπων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Επίσης, καταρτίζονται στο να κατασκευάζουν δικό τους ψηφιακό υλικό με ένα συγκεκριμένο μεθοδολογικό υπόβαθρο, να χρησιμοποιούν τεχνικές ένταξης για τη χρήση τους μέσα στην τάξη και να οργανώνουν μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης για τους μαθητές τους, αξιοποιώντας ιστότοπους κοινωνικής διασύνδεσης. Τέλος, να μπορούν να προετοιμάσουν ηλεκτρονικές ασκήσεις με αντίστοιχα προγράμματα συγγραφής και να παίρνουν αποφάσεις που αφορούν στο δικό τους ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Ειδικότερα στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν: 

 • Να εγκαταστήσουν ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα στον υπολογιστή ή να εντοπίσουν ένα ιστότοπο στο διαδίκτυο και να οργανώσουν τα ευρήματά τους.
 • Να εγκαταστήσουν ή να ‘κατεβάσουν’ και να χρησιμοποιήσουν ένα λογισμικό για συγγραφή ηλεκτρονικών ασκήσεων.
 • Να αξιολογήσουν και να αποκωδικοποιήσουν λογισμικό για τη διδασκαλία της ιταλικής και να το εντάξουν στην διδασκαλία τους ενώ παράλληλα να φροντίσουν για τον δικό τους ενεργό ρόλο ως δάσκαλοι.
 • Να εμπλουτίζουν τη διδασκαλία των γλωσσικών δεξιοτήτων με ηλεκτρονικό υλικό.
 • Να χρησιμοποιούν λογισμικά μηχανικής μετάφρασης στη γλωσσική διδασκαλία.
 • Να εντάσσουν με επιτυχία ιστότοπους για κοινωνική διασύνδεση στη διδασκαλία της ιταλικής.
 • Να χειρίζονται προγράμματα δημιουργίας ιστότοπων, όπως το MS FRONT PAGE ή προγράμματα δημιουργίας ψηφιακών βιβλίων, όπως το DESKTOP AUTHOR.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Τσοπάνογλου, Α.Γ. και Υψηλάντης, Γ.Σ. (2011). Αξιολόγηση επίδοσης και γλωσσομάθειας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εκδόσεις ΖΗΤΗ
 2. Levy, M (1997). Computer-Assisted Language Learning: Context and Conceptualization. Oxford University Press. 
  Ένα από τα σχετικά καινούργια εισαγωγικά βιβλία στο θέμα.
 3. Hardisty, D. & S. Windeatt (1989). CALL. Oxford: Oxford University Press.
 4. Windeatt, S., Hardisty, D., Eastment, D. (2000). The Internet. Oxford University Press
  Βιβλίο με πρακτικές γλωσσικές εφαρμογές με αναφορά στο διαδίκτυο.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 Γενικές προαπαιτήσεις:

 • Η παρακολούθηση του μαθήματος ‘Εισαγωγή στη διδακτική των ομιλουμένων γλωσσών’.
 • Η κατοχή ενός flash disk στο οποίο ο φοιτητής αποθηκεύει το ηλεκτρονικό υλικό που κατασκεύασε μέσα στην τάξη.
 • Οι φοιτητές προσέρχονται στα μαθήματα με ένα βιβλίο διδασκαλίας της ιταλικής.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Ahmad, K., Corbett, G., Rogers, M., and Sussex, R. (1985). Computers, Language Learning and Language Teaching. CUP
  Παλιό καλό εισαγωγικό βιβλίο στο θέμα. 
 2. Beatty, K. (2003). Teaching and Researching Computer-assisted Language Learning. Longman
 3. Cameron, K. (1999). CALL: Media, Design & Applications. Swets & Zeitlinger Publishers
  Περιέχει ερευνητικά άρθρα για τη χρήση Η/Υ στη γλωσσική διδασκαλία.
 4. Carobene, A. (2001). Internet per gli Insegnanti. La “rete” come strumento di lavoro e di aggiornamento professionale. Alpha Test S.r.I.
  Στο συγκεκριμένο βιβλίο υπάρχουν προτάσεις για χρήση του διαδικτύου για την διδασκαλία των ιταλικών.
 5. Chapelle, C. (2001). Computer Applications in Second Language Acquisition. Cambridge University Press
  Παρουσιάζει την ερευνητική διάσταση της χρήσης Η/Υ στη γλωσσική διδασκαλία.
 6. Chapelle, C.A. & Douglas, D. (2006). Assessing Language through Computer Technology. Cambridge University Press
  Πρόσφατο βιβλίο σχετικό με την χρήση του υπολογιστή για αξιολόγηση γλωσσικής εκπαίδευσης. 
 7. Cremascoli, F. e Gualdoni, M. (2000). La lavagna elettronica. Editori Laterza
  Γενικό βιβλίο για την χρήση του υπολογιστή στην εκπαίδευση. 
 8. Crystal, D. (2001). Language and the Internet. Cambridge University Press
 9. Dudeney, G (2000). The Internet and the Language Classroom. Cambridge University Press
  Βιβλίο με πρακτικές γλωσσικές εφαρμογές με αναφορά στο διαδίκτυο.
 10. Everhard, C. & Ypsilandis, G.S. (1996) "The role of computer technology in independent learning". Proceedings of the 10th Symposium, School of English, Aristotle Univ. of Thessaloniki. 
 11. Hardisty, D. & S. Windeatt (1989). CALL. Oxford: Oxford University Press. 
 12. Hubbard, P.L. (1987). “Language Teaching Approaches, the Evaluation of CALL Software, and Design Implications” in Flint Smith, Wm. (eds) Modern Media in Foreign Language Education: Theory and Implementation National Textbook Company 
 13. Underwood, J. (1984). Linguistics, Computers, and the Language Teacher: A Communicative Approach. Rowley, MA: Newbury House.  
 14. Jones, C., and Fortescue, S. (1987). Using Computers in the Language Classroom. Longman
  Κλασσικό βιβλίο με πρακτικές συμβουλές για τη χρήση Η/Υ στη γλωσσική διδασκαλία. 
 15. Kenning, M.J. and Kenning, M.M. (1983). An Introduction to Computer Assisted Language Learning. Oxford University Press
  Παλιό καλό εισαγωγικό βιβλίο στο θέμα. 
 16. Levy, M (1997). Computer-Assisted Language Learning (Context and Conceptualization). Oxford University Press
  Ένα από τα σχετικά καινούργια εισαγωγικά βιβλία στο θέμα.
 17. Maragliano, R. (1994). Manuale di didattica multimediale. Editori Laterza
 18. Maragliano, R. (2004). Nuovo manuale di didattica multimediale. Editori Laterza 
 19. Mezzardi, M. (2001). Internet nella didattica dell’ italiano: la frontiera presente. Edizioni Guerra
 20. Panciroli, C. (2001). Insegnare con Internet in Classe. Edizioni junior 
 21. Pennington, M.C. (1996). The Power of CALL. Athelstan
  Καλή εισαγωγή στο συγκεκριμένο θέμα.
 22. Sandholtz, J.H., Ringstaff, C., and Dwyer, D.C. (1997). Teaching with Technology: Creating Student-Centered Classrooms Teachers College Press 
 23. Scholfield, P.J. & Ypsilandis, G.S. (1992) "Evaluation of CALL Programs" Proceedings of the 10th International Conference: Assessment and Evaluation Vol. 6, Greek Association of Applied Linguistics. 
 24. Scholfield, P.J. & Ypsilandis G.S. (1994) "Evaluating the Theory and Practice of CALL - A Consumer's Eye View" in Graddol, D. and Swann, J. Evaluating Language Clevedon: Multilingual Matters
 25. Scholfield, P.J. & Ypsilandis, G.S. (1994) "Categorising CALa Software" with the Proceedings of the 8th Symposium on English and Greek, School of English, Aristotle Un. Of Thessaloniki.
 26. Sperling, D. (1997). The Internet Guide for Language Teachers. Prentice Hall
  Από τα πρώτα με πολλές αναφορές σε ιστούς (πολλοί από τους οποίους ίσως να μην υπάρχουν πλέον ή να έχουν αλλάξει διεύθυνση). 
 27. Τσοπάνογλου, Α.Γ. και Υψηλάντης, Γ.Σ. (2011). Αξιολόγηση επίδοσης και γλωσσομάθειας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
 28. Υψηλάντης, Γ. και Επιτρόπου, Μ-Σ. (2007). Σύντομη ιστορική αναδρομή στη χρήση υπολογιστών για διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων (Eds) Γκικόπουλος, Φ., Crocco, G., Κασάπη, Ε. Επετηρίδα Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τόμος ΙΙ, σς195-230 . 
 29. Ypsilandis, G.S. (1995). Computer Assisted Language: A Communicative Attempt. Ph.D. Thesis unpublished. 
 30. Ypsilandis, G.S. (1999). "Computer Programs in English for Specific Purposes" Proceedings of the 3rd ESP conference on Compelling Learning Techniques in ESP/EAP, English Language Unit, University of Macedonia, Greece. 
 31. Ypsilandis, G.S. (2000). "Computers in ESP: Business Letter Writing" Proceedings of the 13th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, (Eds) Nicolaidis, K. and Mattheoudakis, M. published by the School of English, Aristotle University of Thessaloniki. pp. 501-510. 
 32. Ypsilandis, G. S. (2000) “Computer and teacher role(s) in the language classroom” BRIDGES English Language Teaching Review published by the Teachers of English Union of Thrace. 
 33. Ypsilandis, G.S., Giouroglou, H., Economides, A. (2002) “Evaluation of Internet-based materials for language learningProceedings of the conference on learning and technology organised by the Pedagogiko Instituto, Athens. 
 34. Warschauer, M. (1996). “Computer-Assisted Language Learning: An Introduction”. In S. Fotos (Ed.), Multimedia Language Teaching (pp. 3-20). Tokyo: Logos International. Available: http://www.lll.hawaii.edu/markw/call.html
 35. Warschauer, M., and Kern, R. (2000). Network-based Language Teaching: Concepts and Practice Cambridge University Press
  Βιβλίο για μυημένους στην χρήση Η/Υ στη γλωσσική κατάρτιση. 
 36. Windeatt, S., Hardisty, D., Eastment, D. (2000). The Internet Oxford University Press
  Βιβλίο με πρακτικές γλωσσικές εφαρμογές με αναφορά στο διαδίκτυο.