Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • σχολιασμένη μετάφραση: για την εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα περιγραφής μεταφραστικών δυσκολιών, κριτικής μεταφραστικών αποτελεσμάτων, τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών.
 • μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο: για την εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα σύνδεσης της μετάφρασης με τον πραγματικό γλωσσικό και εξωγλωσσικό κόσμο της.
 • μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις: για την εκπαίδευση των μεταφραστών στις διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές συγκρούσεις κατα την μεταφραστική πράξη.
 • εξ αποστάσεως διδασκαλία: για την γνωριμία των εκπαιδευόμενων φοιτητών με την εξ αποστάσεως δυνατότητα εκπαιδευσεώς τους.
 • μετάφραση και εκδόσεις: για την επαφή των φοιτητών με το μεταφραστικό editing.
 • εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων: για την γνωριμία των φοιτητών με το κριτικό έργο.
 • περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου: για την γνωριμία των φοιτητών με τις μεταφραστικές δυσκολίες και τις μεταφραστικές στρατηγικές.
 • ιστορική έρευνα και μετάφραση: για την γνωριμία των φοιτητών με την χρήση της μετάφρασης στην έρευνα.
 • διεπιστημονικότητα στη μετάφραση: για την γνωριμία των φοιτητών με θέματα ειδικής μετάφρασης.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ελένη Κασάπη, Καθηγήτρια

Βιογραφικό: http://ikee.lib.auth.gr/search?ln=en&sc=1&p=kassapi+eleni&f=&action_search=Search&c=FP&c=Theses&c=OPENCOURSES

 

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου: Ρουμανλή Ελένη

Βιντεοσκόπηση - μοντάζ: Οικονομίδης Κώνσταντίνος

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί Στόχοι

 • εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα περιγραφής μεταφραστικών δυσκολιών, κριτικής μεταφραστικών αποτελεσμάτων, τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών.
 • εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα σύνδεσης της μετάφρασης με τον πραγματικό γλωσσικό και εξωγλωσσικό κόσμο της.
 • εκπαίδευση των μεταφραστών στις διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές συγκρούσεις κατα την μεταφραστική πράξη.
 • γνωριμία των εκπαιδευόμενων  φοιτητών με την εξ αποστάσεως δυνατότητα εκπαιδευσεώς τους.
 • επαφή των φοιτητών με το μεταφραστικό editing.
 • γνωριμία των φοιτητών με το κριτικό έργο.
 • γνωριμία των φοιτητών με τις μεταφραστικές δυσκολίες και τις μεταφραστικές στρατηγικές,
 • με την χρήση της μετάφρασης στην έρευνα,
 • με θέματα ειδικής μετάφρασης.

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος – επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • να μάθουν να χειρίζονται θέματα περιγραφής μεταφραστικών δυσκολιών, κριτικής μεταφραστικών αποτελεσμάτων, τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών.
 • να μάθουν να χειρίζονται  θέματα σύνδεσης της μετάφρασης με τον πραγματικό γλωσσικό και εξωγλωσσικό κόσμο της.
 • να μάθουν να χειρίζονται διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές συγκρούσεις κατα την μεταφραστική πράξη
 • να εξοικειωθούν με εξ αποστάσεως δυνατότητα εκπαιδεύσεώς τους.
 • να μάθουν να χειρίζονται το μεταφραστικό editing.
 • να εξοικειωθούν με το κριτικό έργο.
 • να μάθουν να χειρίζονται μεταφραστικές δυσκολίες μεταφραστικές στρατηγικές,
 • να εξοικειωθούν με την χρήση της μετάφρασης στην έρευνα,
 • να εξοικειωθούν με θέματα ειδικής μετάφρασης.

Tι αναμένεται ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει, να κατανοεί και να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος

 • να ανταποκρίνονται σε θέματα περιγραφής μεταφραστικών δυσκολιών, κριτικής μεταφραστικών αποτελεσμάτων, τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών.
 • να ανταποκρίνονται σε θέματα σύνδεσης της μετάφρασης με τον πραγματικό γλωσσικό και εξωγλωσσικό κόσμο της.
 • να εντοπίζουν και να λύνουν   διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές συγκρούσεις κατα την μεταφραστική πράξη.
 • να είναι διαδραστικοί στην εξ αποστάσεως δυνατότητα εκπαιδεύσεώς τους.
 • να μπορούν να κάνουν μεταφραστικό editing βάσει των δυνατοτήτων εκάστου.
 • να κάνουν κριτικό έργο.
 • να συνδέουν μεταφραστικές δυσκολίες και μεταφραστικές στρατηγικές,
 • να κάνουν χρήση της μετάφρασης στην έρευνα.
 • να χειρίζονται θέματα ειδικής μετάφρασης βάσει των δυνατοτήτων εκάστου.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Italian and English language B2.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές μετάφρασης.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Βιβλιογραφία