Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Μέρος Α, Πιθανοθεωρία 

 •     Βασικές έννοιες Πιθανοτήτων 
 •     Τυχαίες μεταβλητές 
 •     Κατανομές τυχαίων μεταβλητών 

Μέρος Β, Στατιστική 

 •     Περιγραφική Στατιστική 
 •     Εκτίμηση παραμέτρων 
 •     Στατιστικός έλεγχος παραμέτρων 
 •     Συσχέτιση και παλινδρόμηση

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Γεώργιος Ζιούτας (Αναπληρωτής Καθηγητής) 

Δημήτριος Κουγιουμτζής (Αναπληρωτής Καθηγητής) http://users.auth.gr/dkugiu/

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: 

Βασιλική Μπατζιάκα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε έννοιες και μεθόδους των πιθανοτήτων και της στατιστικής που είναι χρήσιμες σε προβλήματα πολιτικού μηχανικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική προσέγγιση πραγματικών προβλημάτων.

Οργάνωση Μαθήματος • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 36 (Ομαδικά)
 • Εργαστηριακή Άσκηση: Ώρες Διδασκαλίας 6 (Ομαδικά)
 • Φροντιστήριο: Ώρες Διδασκαλίας 6 (Ομαδικά)
 • Παρουσιάσεις θεμάτων: Ώρες Διδασκαλίας 3 (Ατομικά, Ομαδικά)

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Περιγραφή
 • Γραπτή εξέταση: 80% βαθμού (με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει τουλάχιστον το 50% του άριστα της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης)
 • Εργασία στις Πιθανότητες: 10% βαθμού
 • Eργασία στη Στατιστική (πρακτική εργασία με βάση το στατιστικό λογισμικό SPSS ή παρουσίαση ειδικού θέματος στατιστικής): 10% βαθμού
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία
 • Δημόσια Παρουσίαση 
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων 
 • Έκθεση / Αναφορά 
 • Εργαστηριακή Εργασία 

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. "Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς", Γεώργιος Χ. Ζιούτας, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2003 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11339)
 2. "Εφαρμογές Πιθανοτήτων και Στατιστικής στη Μελέτη και Προγραμματισμό Τεχνικών Έργων", A. H.-.S Ang και W.H. Tang, μετάφραση Δ. Παναγιωτακόπουλος, εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2003 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 4696)
 3. Σημειώσεις για Στατιστική στην Iστοσελίδα μαθήματος: http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/ChemicalEngineer/index.html

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δέν υπάρχουν