Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Αναστασία Χριστοδούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

                     Dr Γεώργιος Δαμασκηνίδης, Εξωτερικός Συνεργάτης ΑΠΘ

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Ελένη Ρουμανλή

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Μάθημα

Αντικείμενα διδασκαλίας

1ο

Η δομή του μαθήματος.

Η επιστημολογία της ερευνητικής πρότασης.

2ο

Τι είναι η πρωτόλεια σκέψη.

Διαδικασία προετοιμασίας της μεθοδολογίας και εφαρμογή της σε πρωτόλειες σκέψεις.

Πως σχηματοποιείται μια πρωτόλεια σκέψη.

 

Εφαρμογή της μεθοδολογικής προεργασίας σε πρωτόλειες σκέψεις του ΚΒ (200-300 λέξεις).

3ο

Γενικά για τον σχεδιασμό της ερευνητικής πρότασης.

Είδη ερευνητικής πρότασης.

Παρουσίαση 1ης άσκησης.

Σχηματοποίηση μιας πρωτόλειας σκέψης (ή τροποποίηση υπάρχουσας στο ΚΒ) που θα αποτελέσει την βάση για την τελική εργασία της Ερευνητικής Πρότασης (150-200 λέξεις).

4ο

Βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας.

Παρουσίαση 2ης άσκησης.

Ανάπτυξη της πρωτόλειας σκέψης που σχηματίστηκε στην 2η άσκηση (350-450 λέξεις).

5ο

Η δομή της ερευνητικής πρότασης.

Παρουσίαση 3ης άσκησης.

6ο

Προσωπική μαρτυρία ερευνητή από τον σχεδιασμό ερευνητικής πρότασης.

Σχολιασμός αρχικής μορφής προτάσεων.

Συνέχιση παρουσίασης 3ης άσκησης.

1η προσπάθεια σχεδιασμού της Ερευνητικής Πρότασης.

7ο

Σχολιασμός τελικής μορφής πρότασης.

 

 Σχολιασμός και προτάσεις βελτίωσης – τροποποίησης  ερευνητικής πρότασης (600-800 λέξεις).

8ο

Σχολιασμός εξελικτικής πορείας πρότασης.

Παρουσίαση 4ης άσκησης.

2η προσπάθεια σχεδιασμού της Ερευνητικής Πρότασης.

9ο

Βελτίωση – τροποποίηση ερευνητικής πρότασης από κοινού με τους φοιτητές.

Προτάσεις βελτίωσης – τροποποίησης μιας ερευνητικής πρότασης (600-800 λέξεις).

10ο

Σχολιασμός εξελικτικής πορείας πρότασης.

Παρουσίαση 5ης άσκησης.

Παρατηρήσεις – σχολιασμός ερευνητικής πρότασης και των σχολίων αυτής (600-800 λέξεις).

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Κύριος: Ο σχεδιασμός και η υποβολή-υποστήριξη μιας ερευνητικής πρότασης για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Δευτερεύων: Η ενσωμάτωση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων ερευνητικής μεθοδολογίας σε ένα ενιαίο κείμενο, την ερευνητική πρόταση.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Γενικές γνώσεις ερευνητικής μεθοδολογίας.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Bell, J. & Waters, S. (2014). Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in Education and Social Science, 6th edition. London: Open University Press.

Booth, W. C., Colomb, G. G. & Williams, J.M. (2003) (2nd ed.) The Craft of Research. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Christensen, L. B. (2007). Η Πειραματική Μέθοδος στην Επιστημονική Έρευνα (μτφ. Α. Γιαννακοπούλου και Ν. Παπασταύρου). Αθήνα: Παπαζήση.

Δαμασκηνίδης, Γ. & Χριστοδούλου, Α. (2014). Η Ερευνητική Πρόταση στη Μεταπτυχιακή και Διδακτορική Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Faryadi, Q. (2012). How to Write Your PhD Proposal: A Step-by-Step Guide. American International Journal of Contemporary Research, vol. 2, no. 4, pp. 111-115.

Gillham, B. (2000). Case Study Research Methods. London, New York: Continuum.

Hammersley, M. (2007) (ed). Educational Research and Evidence-based Practice. London: Sage.

Locke, L. F., Spirduso, W. W. & Silverman, S. J. (1993) (3rd edn). Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals. Newbury Park, CA: Sage.

Robson, C. (1993). Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers. Oxford: Blackwell.

Σταμέλος, Γ. & Δακοπούλου Α. (2006). Η Διατριβή στις Κοινωνικές Επιστήμες. Από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση, Αθήνα: Μεταίχμιο.

Tσοπάνογλου, Α. (2010). Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας και Εφαρμογές της στην Αξιολόγηση της Γλωσσικής Κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.

Wisker, G. (2001). The Postgraduate Research Handbook: Succeed with Your MA, MPhil, EdD and PhD. Basingstoke: Palgrave.

 

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

 

Babbie, Ε. 2011. Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα (μτφ. Γιάννης Βογιατζής). Αθήνα: Κριτική.

 

Μια σύγχρονη εισαγωγή στην κοινωνιολογική έρευνα, σχεδιασμένη ώστε να ενισχύει την αυτενέργεια. Στο βιβλίο, ο αναγνώστης θα βρει μια εισαγωγή σε θεωρητικές έννοιες, ευρεία γκάμα επιστημονικών μεθόδων έρευνας της κοινωνικής συμπεριφοράς, από τις ποιοτικές μεθόδους μέχρι τις ποσοτικές, με αναφορές στα σχετικά θεωρητικά τους πλαίσια και τις οπτικές.

 

Ζαφειρόπουλος Κ. 2005. Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία. Αθήνα: Κριτική

 

Το βιβλίο παρουσιάζει τις κυριότερες μεθόδους εκπόνησης και συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Επιπλέον περιγράφει με λεπτομέρεια τον τρόπο συγγραφής της επιστημονικής εργασίας, σύμφωνα με τα πρότυπα διεθνών επιστημονικών εντύπων. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που περιγράφονται συνοδεύονται από σχολιασμένα παραδείγματα.

 

Λατινόπουλος Π. 2010. Τα πρώτα βήματα στην έρευνα. Ένας χρηστικός οδηγός για νέους ερευνητές. Αθήνα: Κριτική.

 

Το βιβλίο ξεχωρίζει για την πληρότητά του, καθώς δίνει απαντήσεις στα σημαντικότερα ερωτήματα που κάθε εκκολαπτόμενος ερευνητής –ανεξάρτητα από την ειδικότητά του– θα αντιμετωπίσει, υποδεικνύοντας τρόπους, μέσα και διαδικασίες που κάνουν πιο εύκολα τα πρώτα βήματά του στα ομολογουμένως δύσκολα μονοπάτια της έρευνας. Τέλος, ως πρακτικός οδηγός διακρίνεται για την παιδαγωγική του δομή, καθώς η παρουσίαση κάθε επιμέρους θέματος προχωρά από τα ευρύτερα ζητήματα προς τα ειδικότερα, προσφέροντας συγχρόνως στον αναγνώστη ευελιξία στην προσέγγιση της ύλης.