Έρευνα Μάρκετινγκ

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Μεθολογία έρευνας
 • Σχεδιασμός ερωτηματολογίου
 • Εμφάνιση και προέλεγχος ερωτηματολογίου
 • Δειγματοληψία
 • Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης
 • Προβολικές τεχνικές
 • Συνεντεύξεις

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Χριστίνα Μπουτσούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=31

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Έλλη Βλαχοπούλου

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα της Έρευνας Αγοράς έχει ως στόχο α) Να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες στην παρουσίαση του ορισμού του ερευνητικού προβλήματος και διαδικασίες της έρευνας αγοράς, β) να εξετάσει και να αναλύσει τα απαραίτητα εργαλεία για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αποτύπωση των δεδομένων που χρησιμοποιούμε στην Έρευνα Αγοράς με στόχο την διαμόρφωση Στρατηγικών Πολιτικής Κατάκτησης της Αγοράς.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Γιώργος Σιώμκος & Δημήτρης Μαύρος (2008), Έρευνα Αγοράς, 2008, Εκδόσεις Σταμούλη.
 2. Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Γιώργος Σιώμκος & Δημήτρης Μαύρος (2008), Έρευνα Αγοράς, 2008, Εκδόσεις Σταμούλη.
 2. Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν