Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στη Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Μάθηση & Αντίληψη
 • Στάσεις καταναλωτή
 • Πολιτικοί, κοινωνικοί & δημογραφικοί παράγοντες
 • Η έννοια της κουλτούρας
 • Προσωπικότητα, αξίες, αυτό-εικόνα & τρόπος ζωής
 • Διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Κατάτμηση καταναλωτικής αγοράς
 • Ανάλυση επιλογών στην συμπεριφορά καταναλωτή
 • Μεταγοραστική Συμπεριφορά
 • Καταναλωτική Συμπεριφορά και καινοτομία
 • Προστασία Καταναλωτή 

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Χριστίνα Μπουτσούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=31

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Έλλη Βλαχοπούλου

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν την έννοια της συμπεριφοράς του καταναλωτή.
 • Να κατανήσουν τη σημασία της διαδικασίας λήψης αγοραστικής απόφασης για τον σχεδιασμό της στρατηγικής μάρκετινγκ μιας εταιρείας.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Μπάλτας, Γ. & Παπασταθοπούλου, Π. (2013). Συμπεριφορά Καταναλωτή, Αρχές- Στρατηγικές – Εφαρμογές, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 2. Σιώμκος, Γ. Ι. (2002), Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, 2η έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Μπάλτας, Γ. & Παπασταθοπούλου, Π. (2013). Συμπεριφορά Καταναλωτή, Αρχές- Στρατηγικές – Εφαρμογές, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 2. Σιώμκος, Γ. Ι. (2002), Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, 2η έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν