Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Ιστορία της μυασθένειας
 2. Επιδημιολογία της μυασθένειας
 3. Παθογένεια της μυασθένειας
 4. Φυσιολογία της νευρομυικής σύναψης
 5. Ο ρόλος του θύμου στη μυασθένεια
 6. Κλινικά φαινόμενα στη μυασθένεια
 7. Κλινικά κριτήρια και ταξινόμηση
 8. Διαφορική διάγνωση της μυασθένειας
 9. Μυασθενεικό σύνδρομο
 10. Μορφές της μυασθένειας
 11. Διάγνωση της μυασθένειας
 12. Επιπλοκές και Πρόγνωση της μυασθένειας
 13. Θεραπευτική αντιμετώπιση της μυασθένειας
 14. Εγκυμοσύνη και μυασθένεια

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 

Διδάσκουσα:

      Ευφροσύνη Κουτσουράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

  Βιογραφικό: 

      www.med.auth.gr/cv/koutsouraki_ef_gr.doc

      blogs.auth.gr/ekoutsou/

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου:

Τσιάντου Ελένη

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Γνώσεις Νευρολογίας. Για τους φοιτητές Ιατρικής να έχουν περάσει επιτυχώς το μάθημα «Νευρολογία» του Η’  εξαμήνου.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές και φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάνθυση στη μυασθένεια που αποτελεί το χαρακτηριστικότερο αυτοάνοσο νόσημα του νευρικού συστήματος, ειδικότερα της νευρομυικής σύναψης, και στο μυασθενικό σύνδρομο που αποτελεί παρανεοπλασματικό σύνδρομο η διάγνωση του οποίου μπορεί να προηγείται πολλά χρόνια πριν τη διαγνωση της πρωτοπαθούς εστίας. 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας (φροντιστήριο).

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις γραπτές με θέματα (ερώτησεις-απαντήσεις).

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Νευρολογία, Λογοθέτη
 • Οι παθήσεις των μυών, Σταύρου Μπαλογιάννη

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Συγγράμματα:
 1. Ι. Λογοθέτης, Ι.Α. Μυλωνάς, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Λογοθέτη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
  http://search.lib.auth.gr/Record/969735
  http://search.lib.auth.gr/Record/513077
 2. Σ.Ι. Μπαλογιάννης, Αι παθήσεις των μυών, Πουρναράς Π. Σ., Θεσσαλονίκη (1996).
 • Βιβλιογραφία, Πηγές και άρθρα στο διαδίκτυο και στη βιβλιοθηκη του ιδρύματος με τα ακόλουθα λέξεις κλειδιά: βαρειά μυασθένεια, μυασθενικό σύνδρομο (Lambert-Eaton), νευρομυική σύναψη