Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Πολιτικών Επιστημών.
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική Μέθοδοι Πολιτικής Ανάλυσης.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής

 Βιογραφικό:

     http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=1

     http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=en&rm=118&mn=128&stid=1

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαρίνα Σωτήρογλου

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή, μέθοδοι έρευνας, στοιχεία δειγματοληψίας
 • Ανάλυση κατά συστάδες.
 • Πολυδιάστατη κλιμάκωση.
 • Ανάλυση αντιστοιχιών.
 • Ανάλυση Κυρίων συνιστωσών και Παραγοντική ανάλυση.
 • Εφαρμογή Μεθόδων που διδάχθηκαν.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές/ τριες μαθαίνουν να οργανώνουν μια δειγματοληπτική έρευνα να συμμετέχουν σε μια δειγματοληπτική έρευνα να καταγράφουν δεδομένα να επεξεργάζονται και να αναλύουν δεδομένα να παρουσιάζουν αποτελέσματα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. D. J. Bartholomew, F. Steele, I. Moustaki, J. I. Galbraith, Ανάλυση πολυµεταβλητών δεδοµένων για κοινωνικές επιστήµες, Επίκεντρο, 2007(Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Α.Τ. HA29.A5824 2007, http://search.lib.auth.gr/Record/902504).
 2. ∆. Καραπιστόλης, Μέθοδοι επεξεργασίας και Ανάλυσης δεδομένων, Αλτιντζης, 2010(Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Α.Τ. QA276.4.K37 2010, http://search.lib.auth.gr/Record/1000259).

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμα (elearning.auth.gr) και φροντιστηριακά μαθήματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Το μάθημα προϋποθέτει την εξοικείωση με τις έννοιες και τις τεχνικές που διδάσκονται στο μάθημα «Κοινωνική Στατιστική» του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βιβλία - κείμενα (Text/books)

 • Κ. Μπαγιάτης, Χ. Μωϋσιάδης, Ν. Τσάντας, Θ. Χατζηπαντελής, H ανάλυση δεδομένων με τη χρήση στατιστικών πακέτων, Ζήτη, 2005.
 • Γ. Παπαδηµητρίου, Η ανάλυση δεδομένων, Tυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός, 2007 (Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Α.Τ. HA29.5.G7P373 2007, http://search.lib.auth.gr/Record/901227 ).
 • Norusis, Οδηγός ανάλυσης δεδομένων µε το SPSS, Κλειδάριθµος, 2005 (Βιβλιοθήκη Μαθηματικού Α.Τ. HA32.N651481 2005, http://search.lib.auth.gr/Record/525817 ).
 • ∆. Καραπιστόλης, Ανάλυση δεδομένων και έρευνα αγοράς, Ανικούλας, 2001(Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Α.Τ. HF5415.2.K37 2006, http://search.lib.auth.gr/Record/941247 ).
 • C. Javeau, Η έρευνα µε ερωτηματολόγιο, Tυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός, 1996(Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Α.Τ. HM261.J3816 1996, http://search.lib.auth.gr/Record/46972 ).

Online readings

 • Υπουργείο Εσωτερικών (www.ypes.gr). Αποτελέσματα Εθνικών, Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών.
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr ).Στατιστικά Στοιχεία.
 • Και συγκεκριμένα το αρχείο της ΕΛΣΤΑΤ: A1403_SED33_TB_AN_00_2013_03E_F_GR.xls.
 • Department of Statistics at the London School of Economics & Political Science, (http://www.lse.ac.uk/statistics/research/Social-Statistics/Multivariate-Data-Analysis/Data-and-Syntax.aspx ). Για την περαιτέρω εξάσκηση των φοιτητών στις μεθόδους που διδάχθηκαν.