Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Οι φοιτητές του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Νικόλαος Παναγιωτίδης 

 

Ομάδα Ανάπτυξης Περιεχομένου - Βιντεοσκόπηση - Επεξεργασία Υλικού: 

Γιομελάκης Δημήτριος, Δημοσιογράφος, Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.
Γκάλιος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρονικός μηχανικός

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά διαφορετικών θεμάτων όπως:

 • ιστορική εξέλιξη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά των ειδησεογραφικών πηγών και των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών
 • παγκόσμιο σύστημα συλλογής, η επεξεργασία και διανομής των ειδήσεων Μ.Μ.Ε.
 • η έννοια του μεταβαλλόμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος, ζητήματα όπως η διαχείριση η και η πρόσβαση στην πληροφορία η ροή των πληροφοριών καθώς και η πληροφορική υπερφόρτωση
 • η πολιτική και πολιτιστική σημασία των Ειδησεογραφικών Πηγών
 • ο ρόλος, η οργάνωση και λειτουργία των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών, δομές εθνικών και διεθνών επικοινωνιακών συστημάτων
 • διαδικασίες παραγωγής και τα χαρακτηριστικά του ενημερωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου των μέσων

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Αναμένονται:

 • Η ανάδειξη της σημασία της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής της είδησης
 • Η κριτική προσέγγιση των Ειδησεογραφικών πηγών
 • Η κατανόηση της πολιτικής και πολιτιστικής σημασίας του ρόλου, της οργάνωσης και λειτουργίας των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών
 • Η κατανόηση του ρόλου και της σημασίας των εννοιών όπως πληροφοριακή υπερφόρτωση, ανισότητα στην πρόσβαρη και διανομή του ειδησεογραφικού περιεχομένου κλπ και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τις κοινωνικές δομές και την κοινωνική πραγματικότητα,
 • Ο τρόπος με τον οποίο οι έννοιες αυτές επηρεάζουν την δημοσιογραφική λειτουργία και πρακτική

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ν. Παναγιώτου (2015): Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί: Ενημέρωση και Επικοινωνία στον 20ο Αιώνα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονία

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος

 1. Chris Paterson, Annabelle Sreberny “Διεθνείς Ειδήσεις στον 21ο αιώνα”, Εκδ. Α. Σιδέρης-Ι.Σιδέρης Σ & ΣΙΑ Ο.Ε. http://search.lib.auth.gr/Record/973489
 2. Ψυχογιός Δημήτρης  «Τα έντυπα μέσα επικοινωνίας: Από τον πηλό στο Δίκτυο» Αθήνα: Καστανιώτης, 2004. http://search.lib.auth.gr/Record/494324

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

 1. Clausen, L. (2004), Localizing the Global: ‘Domestication’ Processes in International News Production, Media, Culture & Society, 26:25-44. Full text
 2. Hafez, K. (2009), Let’s Improve Global Journalism!. Journalism, 10(3):329-331. Cristina Archetti (2008), News coverage of 9/11 and the demise of media flows, globalization and localization hypotheses, The International Communication Gazette, 70(6): 463–485. Full text
 3. Beate Josephi (2005), Journalism in the Global Age, The International Journal of Communication Studies, 67(6): 575–590.
 4. Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος & Νίκος Παναγιώτου (2008), Η επίδραση των παγκοσμίων δικτύων ενημέρωσης στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 7:39-55
 5. Gurevitch, M., Levy, M. R. and Roeh, I. (1991), The Global Newsroom: Convergences and Diversities in the Globalization of Television News, σ. 195-216. Στο P. Dahlgren and C. Sparks (eds.), Communication and Citizenship. London: Routledge.
 6. Paterson, C. (1997), Global Television News Services, σ. 145-60. Στο A. Sreberny-Mohammadi, D. Winseck, J. McKenna and O. Boyd-Barrett (eds.), Media in Global Context: A Reader. London: Hodder Arnold.
 7. Giffard, A.C. (2001) Report of the UNESCO Workshop: news agencies in the era of the Internet. Paris: UNESCO.
 8. Boyd-Barrett, O. (2000) ‘National and international news agencies’, Gazette, 62(1): 5-18.

Ιστοσελίδες

 1. International Center for Journalists. http://www.icfj.org
 2. International Journalists’ Network. http://ijnet.org
 3. Global Journalism Centre. http://www.oru.se/English/Schools/School-of-Humanities-Education-and-Social-Sciences/Education/Global-Journalism1/Global-Journalism-Center-GJC
 4. News Agencies http://en.wikipedia.org/wiki/News_agency