Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες:

Δημήτριος Λαμπρίδης, Καθηγητής

Βιογραφικό: http://users.auth.gr/users/5/3/003535/public_html/index.htm

 

 

 

 

 

Γεώργιος Ανδρέου, Λέκτορας

Βιογραφικό: http://power.ee.auth.gr/index.php?page=andreou

 

 

 

 

 

Ομάδα Ανάπτυξης Περιεχομένου: Κωνσταντίνα Σβάρνα 

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Υπόγειες και εναέριες γραμμές μεταφοράς.
 • Μεταφορά και έλεγχος ενεργής και άεργης ισχύος σε γραμμές μεταφοράς.
 • Άεργη ισχύς και μέσα αντιστάθμισης.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως τη δομή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας εναέριας ή υπόγειας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη ροή ενεργής και άεργης ισχύος σε μια γραμμή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, και θα μπορούν να τη μοντελοποιήσουν μαθηματικά. Τέλος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν την αντιστάθμιση άεργης ισχύος σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εργαστήριο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Γραπτές Εξετάσεις. 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Electrical Power Systems, Vol.1, Guile, A.E. and Paterson, W., Pergamon, 1994.
 2. Electrical Power Systems, Vol.2, Guile, A.E. and Paterson, W., Pergamon, 1994.
 3. Power Systems Grounding and Transients - An Introduction, Meliopoulos, A.P.S., Dekker, 1988.
 4. Electric Power Systems, Weedy, B.M., Chichester, 1988.
 5. Power Systems, Gungor, B.R., Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
 6. Electric Energy Systems Theory, Elgerd, O.I., McGraw-Hill, 1978.