Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Πολιτικών μηχανικών.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Αναστάσιος Σέξτος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιογραφικό: http://www.asextos.net/

 

Συνεργάτις Ανάπτυξης Περιεχομένου: Ολυμπία Τασκάρη

Βιντεοσκόπηση - Μοντάζ: Χαλδογερίδης Αγησίλαος

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Eφαρμογές πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των κατασκευών. Σύγχρονα εργαλεία οπτικού (visual) προγραμματισμού σε περιβάλλον Windows (Visual Basic 6.0 & 2008). Προγραμματισμός βάσεων δεδομένων, σχεδίων Autocad και λογιστικών φύλλων (VBA). Ειδικά πεπερασμένα στοιχεία και χρήση λογισμικού ευρείας χρήσης (ANSYS). Έμφαση σε εφαρμογές στη στατική και δυναμική των κατασκευών, το οπλιμένο σκυρόδεμα και τις μεταλλικές κατασκευές. Προγραμματισμός προβλημάτων δομοστατικού μηχανικού με τη χρήση της Matlab.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο.
 • Εκπαίδευση στο εργαστήριο.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

not available

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

not available

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Andersen V. Access 2002: The Complete Reference. McGraw-Hill Osborne Media, 2001.
 2. ANSYS Inc. ANSYS Programmers Guide. Canonsburg, PA, 2008.
 3. ANSYS Inc. ANSYS User’s Manual, Version 11.0. Canonsburg, PA., 2008. 
 4. Biran A, Breiner M. MATLAB 6 για Μηχανικούς. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2003.
 5. Bowles J. Foundation Analysis and Design. McGraw-Hill, U.K., 1996.
 6. Bulleit WM. Uncertainty in Structural Engineering. ASCE Practice Periodical on Structural Design and Construction 2008; 13 (1): 24-30.
 7. Buyens J. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Microsoft Press, Washington, U.S.A., 2003.
 8. Červenka V, Jendele L, Červenka J. ATENA Program Documentation. Part 1: Theory. Červenka Consulting, Prague, Czech Republic, 2007. PDF
 9. Chopra AK. Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering. Prentice Hall, U.S., 1995.
 10. Clark CJ. Microsoft Visual Basic 6.0. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 1998.
 11. Clough RW , Penzien J. Dynamics of Structures. McGraw and Hill, New York, U.S., 1993.
 12. Computers and Structures Inc. SAP 2000 Nonlinear Version 9.0., User’s Reference manual. Berkeley, U.S.A., 2004.
 13. Coombs T. 1001 Visual Basic Programmer’s Tips. Onword Press, Thomson Learning, NY, U.S.A., 2001.
 14. Cottingham M. AutoCad VBA – Πλήρες Εγχειρίδιο. Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Sybex Inc., U.S.A., 2001.
 15. Drucker DC, Prager W. Soil mechanics and plastic analysis for limit design. Quarterly of Applied Mathematics 1952; 10(2): 157-165.
 16. Elnashai AS, Papanikolaou VK, Lee DH. Zeus-NL, a program for inelastic dynamic analysis of structures. Mid-America Earthquake Center, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2007.
 17. Elnashai AS, Sarno DL. Fundamentals of Earthquake Engineering. Wiley, U.K., 2008.
 18. Elter DM. Engineering problems solving with MATLAB. Prentice Hall, U.S.A., 1997.
 19. Etter D, Kuncicky D, Moore H. Introduction to MATLAB 7. Pearson Education Limited, 2004.
 20. Feng P, Lu XZ, Ye LP. Experimental research and finite element analysis of square concrete columns confined by FRP sheets under uniaxial compression. In: Proc. Of 17th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Gold Coast, Australia, 2002. PDF
 21. Giberson MF. The response of non-linear multi-storey structures subjected to earthquake excitation. Ph.D. Dissertation. Cal Tech, 1967. PDF
 22. Halvorson M. Visual Basic 2005 step by step. Micorsoft Press, Redmond, 2006.
 23. Halvorson M. Microsoft Visual Basic.NET Βήμα Βήμα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Microsoft Press, Washington, U.S.A., 2003.
 24. Hanselman DC, Littlefield BL. Mastering MATLAB 7 – A comprehensive tutorial and Reference. Prentice Hall, U.S.A., 2004.
 25. Hatch Μ. Vibration simulation using MATLAB and ANSYS. Chapman & Hall, U.S.A., 2001.
 26. Cooper Ph, Hoby Ph, Prinja N. How to Do Seismic Analysis Using Finite Elements. NAFEMS, 2007.
 27. Ford J. Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition Programming for the absolute beginner. Thomson Course Technology, U.S.A., 2005.
 28. Jennings R. Using Microsoft Office Access 2003. Que Publishers, 2003.
 29. Kachlakev D, Miller T. Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Structures strengthened with FRP laminates. Final Report SPR 316. Oregon Department of Transportation, U.S.A., 2001. PDF
 30. Kappos A.J., Sextos A.G. Effect of foundation compliance on the lateral load response of R/C bridges. Journal of Bridge Engineering, ASCE 2001; 6(2): 120-130.
 31. Kappos A.J. RCCOLA-90: A Microcomputer Program for the Analysis of the inelastic Response of Reinforced Concrete Sections. Laboratory of Concrete Structures, Dept of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 1993.
 32. Kappos A.J., Sextos A.G. Protection of Buildings from Earthquake-induced Vibration. Ch.111 in Handbook of Noise & Vibration (Ed. M. Crocker) . J. Wiley (in press), 2005. 
 33. Krantz SG. Complex Arithmetic, §1.1 in Handbook of Complex Variables. Boston, MA: Birkhäuser, 1999.
 34. Lampropoulos A, Dritsos S. Numerical Prediction of Behaviour of Strengthened R.C. Columns under Cyclic Loading. In: Proc of 11th International Conference on Structural Faults and Repair, Edinburgh, UK., 2006.  
 35. Lampropoulos, AP, Tsioulou OT, Dritsos SE. Analytical prediction for the capacity of old-new concrete interfaces. Advances in Earthquake Engineering 2003; 13: 57-66.
 36. Lee WM. Visual Basic 2005 Jumpstart. O’ Reilly Media Inc, CA, U.S.A., 2005.
 37. Madenci E, Guven I. The Finite Element Method and Applications in Engineering using ANSYS, Springer, New York, U.S.A., 2006.
 38. Manos GC, Kourtides V, Soulis V, Sextos A, and Renault P. Study of the dynamic response of a bridge pier model structure at the Volvi - Greece European Test Site. In: Proc. of 8th National Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, CA., 2006.
 39. Mistler M, Valls JP. Vulnerability assessment of rc frame structures using lightweight sandwich floor systems. In: Proc. of 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver B.C., Canada, 2004. PDF
 40. McDonald M. Visual Basic 2005: A Developer’s Notebook. O’ Reilly Media, U.S.A., 2005.
 41. McDonald M. The Book of Visual Basic 2005. No Starch Press, U.S.A., 2006.
 42. Moaveni S. Finite Element Analysis. Theory and Application with ANSYS. Pearson Education, New Jersey, U.S.A., 2003. 
 43. Moor K. Visual Basic. Net:: The Tutorials. APress, U.S.A., 2002. 
 44. Mosley WH, Spencer WJ. Microcomputer applications in structural engineering, The Macmillan Press, London, 1984.
 45. Newmark, NM, Hall WJ. Earthquake Spectra and Design; Engineering Monographs on Earthquake Criteria, Structural Design, and Strong Motion Records, Vol 3. Earthquake Engineering Research Institute. Berkeley, CA., U.S.A., 1982. PDF
 46. Novalis S. Access 2002 VBA Handbook. Sybex Publications, 2001.
 47. Otani S, Sozen MA. Behaviour of Multistorey Reinforced Concrete Frames during Earthquakes. Civil Engineering Studies, Structural Research Series No. 392, University of Illinois, Urbana, 1972. PDF
 48. Park R. CoMParative Bridge Examples. In: Proc of 2nd International Workshop on Seismic Design of Bridges, Queenstown, New Zealand, 1994.
 49. Patrick T. Start-to-Finish: Visual Basic 2005. Pearson Education, U.S.A., 2006. 
 50. Penelis G, Kappos AJ. Earthquake-Resistant Concrete Structures. E&FN SPON, London. 1997.
 51. Penelis G, Penelis Gr, Sextos A. Evaluation of the observed damage and rehabilitation study of two underground R/C biological treatment tanks. In: Proc of 1st Greece – Japan Workshop: Seismic Design, Observation and Retrofit of Foundations, 2005.
 52. Petrangeli M, Ozbolt J. Smeared crack approaches—Material modelling. Journal of Engineering Mechanics. ASCE 1996; 122(6): 545–554. PDF
 53. Pratar R. Getting Started with MATLAB 7. Oxford University Press, New York, 2006.
 54. Priestley MJN, Seible F, Calvi GM. Seismic Design and Retrofit of bridges. Wiley Interscience Publications, New York, U.S.A., 1996.
 55. Reselman B, Peasley R, Pruchniak W. Οδηγός της Visual Basic 6.0, Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα, 1999.
 56. Schlegel R, Rautenstrauch K, Will J, Fischer D. Tragfähigkeitsuntersuchungen der weltgrößten Ziegelsteinbrücke – Berechnung der Göltzschtalbrücke mit ANSYS. In: Proc. of 20th CAD-FEM USERS' Meeting 2002, International Congress on FEM Technology, Friedrichshafen, Lake Constance, Germany, 2002. PDF
 57. Sextos A. A computer interface for the asynchronous seismic excitation of bridges simulated in ANSYS. In: Proc of 23rd CADFEM Users’ Meeting 2005, International Congress on FEM Technology with ANSYS CFX & ICEM CFD Conference, Bonn, Germany, 2005.
 58. Sextos A, Kappos A, Pitilakis K. Inelastic dynamic analysis of RC bridges accounting for spatial variability of ground motion, site effects and soil-structure interaction phenomena. Part 2: Parametric Analysis. Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2003; 32(4): 629-652.
 59. Sextos A, Kappos A, Mergos P. Effect of Soil-Structure Interaction and Spatial Variability of Ground Motion on Irregular Bridges: The Case of the Krystallopigi Bridge. In: Proc. of 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, Canada, 2004. PDF
 60. Sextos A, Kappos A, Pitilakis K. Recent developments on the effect of asynchronous earthquake excitation on the dynamic response of soil-foundation-superstructure bridge systems. 1st Greece – Japan Workshop: Seismic Design, Observation and Retrofit of Foundations (invited lecture), 2005.
 61. Sextos A, Pitilakis K, Kappos A. Inelastic dynamic analysis of RC bridges accounting for spatial variability of ground motion, site effects and soil-structure interaction phenomena. Part 1: Methodology and Analytical tools. Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2003; 32(4): 607-627.
 62. Sextos Α, Kappos AJ, Stylianidis KA. Development of a GIS-oriented database for the pre and post earthquake assessment of buildings. In: Proc. of 8th National Conference on Earthquake Engineering, San Fransisco, CA , U.S.A, 2006.
 63. Siler B. Πλήρης οδηγός της Visual Basic 6.0. Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα, 1999.
 64. Stolarski T, Nakasone Y, Yoshimoto S. Engineering Analysis with Ansys Software. Elsevier Butterworth-Heinemann, U.K., 2006.
 65. Stylianidis Κ, Sextos A. Back analysis of Thessaloniki Byzantine Land Walls as a means to assess its Seismic History. Journal of Architectural Heritage, v. 3, no. 4 2009.
 66. Sutphin J. AutoCad 2006 VBA – A Programmer’s Reference. ΕAPress, New York, U.S.A., 2005.
 67. Swdlacek G, Trumpf H, Gastischer U. Development of a Light-Weight Emergency Bridge. Structural Engineering International 2004; 14(4): 282-287.
 68. Takeda T, Sozen MA, Nielsen NN. Reinforced Concrete Response to Simulated Earthquakes. Journal of Structural Division, ASCE 1970; 96: 2557-2573. PDF
 69. Taylor, Andersen. Εγχειρίδιο Προγραμματισμού Access 2003 με VBA. Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα., 2004.
 70. The Mathworks, Inc. MATLAB Documentation, v.6.5. 2001
 71. The Mathworks, Inc. Using MATLAB 6. 2001
 72. Walkbach J. Microsoft Excel 2000. Power Programming with VBA. IDG Books Worldwide Inc, U.S.A., 2000.
 73. Wempner G, Talaslidis D. Mechanics of Solids and Shells, Theories & Approximations. CRC Press, Washington, U.S.A., 2003. 
 74. William KJ, Warnke EP. Constitutive Model for the Triaxial Behavior of Concrete. In: Proc. of Inlernational Association for Bridge and Structure Engineering, Vol. 19. Bergamo, Italy, 1975. PDF
 75. Wilson H, Turcotte L, Halpern D. Advanced Mathematics and Mechanics Applications using MATLAB, Chapman & Hall/CRC, 2003.
 76. Α.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας τοιχοποιίας. Πιλοτικό πρόγραµµα προσεισµικού ελέγχου κτιρίων σχολείων και νοσοκοµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Α΄ Φάση. Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος, Χρηματοδότηση ΟΑΣΠ, 2003 .
 77. Α.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας τοιχοποιίας. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεφυρών. Ετήσια Έκθεση Προόδου Ερευνητικού Προγράμματος. Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, 2004. PDF
 78. Α.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας τοιχοποιίας. Πιλοτικό πρόγραµµα προσεισµικού ελέγχου κτιρίων σχολείων και νοσοκοµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Α΄ Φάση. Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος. Χρηματοδότηση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2003.
 79. Α.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας τοιχοποιίας. Πιλοτικό πρόγραµµα προσεισµικού ελέγχου κτιρίων σχολείων και νοσοκοµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ. Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος. Χρηματοδότηση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2004. 
 80. Αβραμίδης ΙΕ, Βαχλιώτης Χ. Καταγραφή των κυκλοφορούντων προγραμμάτων ανάλυσης του φέροντος οργανισμού κτιριακών έργων. Έκθεση Ομάδας Εργασίας της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανικής και Κατασκευών του Τ.Ε.Ε., Βιβλιοθήκη ΤΕΕ, αρ.εισαγ. 1115/2, Αθήνα, 1990.
 81. Αβραμίδης ΙΕ. Λογισμικό ανάλυσης-διαστασιολόγησης κτιριακών έργων. Εξέλιξη, έλεγχος, προοπτικές. Δελτίο ΣΠΜΕ 2003, Νο. 306, σελ. 42-48. PDF
 82. Αβραμίδης Ι, Αθανατοπούλου Μ, Αναστασιάδης Κ, Μορφίδης Κ. Πρότυπα αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης κατασκευών. Για την ορθή εφαρμογή του ΕΑΚ και τον έλεγχο των προγραμμάτων Η/Υ. Εκδόσεις Αϊβαζή, Θεσσαλονίκη, 2003.
 83. Αγγελή Χ. Προγραμματισμός με τη Visual Basic 6.0. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2000.
 84. Αποστολούδης Π, Ζαβού Π. Ανάπτυξη λογισμικού για τη διαδραστική διαχείριση μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών δόμησης και την αυτόματη εισαγωγή τους σε προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων (ANSYS). Διπλωματική εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 2006.
 85. Αργυρίου Ν, Πιτιλάκης Κ, Σέξτος Α. Αναλυτική διερεύνηση της ανελαστικής σεισμικής συμπεριφοράς σπονδύλων κιόνων με εμπόλιο. Εφαρμογή στην Ακρόπολη της Λίνδου. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Αναστυλώσεων. Εταιρία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης Μνημείων, Θεσσαλονίκη, 2006.
 86. Βαγγελάτου Ο. Η χρήση προγραμμάτων στατικής ανάλυσης κτιριακών έργων με Η/Υ. Συγκεφαλαίωση προβλημάτων - Στρατηγική αντιμετώπισή τους στην πράξη. Τόμος Ημερίδας "Παρουσίαση δομοστατικών προβλημάτων για τον έλεγχο της αξιοπιστίας προγρ/των γραμμικής στατικής ανάλυσης κτιριακών έργων με Η/Υ". Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 1992.
 87. Βάγιας Ι, Ερμόπουλος Ι, Ιωαννίδης Γ. Σιδηρές Κατασκευές, Τόμος Ι. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 1999.
 88. Βάγιας, Ι, Ερμόπουλος Ι, Ιωαννίδης Γ. Σιδηρές Κατασκευές, Τόμος ΙΙ. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 1999.
 89. Βουλγαράκης Χ, Κυριατσούλη Μ. Βάση δεδομένων βλαβών από σεισμούς. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 2007.
 90. Γουΐδης Φ. Ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου και διαστασιολόγησης φέρουσας τοιχοποιίας με τη γλώσσα προγραμματισμού VB.2008. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 2008.
 91. Ζαράρης ΠΔ. Μέθοδοι Υπολογισμού Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2002.
 92. Καλαιτζής Σ, Βλαμούλης Ο. Επέκταση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σεισμικών βλαβών. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 2009.
 93. Κάπου Σ. Ανάπτυξη λογισμικού beton kalender για υπολογιστές παλάμης (PDA). Διπλωματική εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 2007.
 94. Κάππος Α. Διερεύνηση της ανελαστικής σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής, Παραρτημα Αριθμ. 8 του Ι’ Τόμου, Θεσσαλονίκη, 1986.
 95. Κατσάνος Ε. Δημιουργία έμπειρου συστήματος για το σχεδιασμό κτιριακών έργων συνεκτιμώντας τη Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων», Α.Π.Θ., 2006.
 96. Κατσάνος Ε, Καφαντάρης Γ. Ανάπτυξη λογισμικού για τον σχεδιασμό διαφραγματικών τοίχων. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 2005.
 97. Μαστοροκώστας Π. Δομημένος Προγραμματισμός. Διδακτικές Σημειώσεις, Τμήμα Πληροφορικής και επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών, 2003.
 98. Μελετλίδης Κ. Μελέτη της ανελαστικής σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίου με σοβαρές βλάβες από σεισμό. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 2008.
 99. Μήλιου Α. Δομημένος Προγραμματισμός. Διδακτικές Σημειώσεις, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ., 2002. 
 100. Μορφίδης Κ, Μπάμπουκας Ε, Αβραμίδης Ι. Προσομοίωση και έλεγχος αντοχής σε κάμψη πυρήνων με το πρόγραμμα υπολογισμού κτιρίων ΡΑΦ. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 2008. PDF
 101. Μπανιωτόπουλος Χ. Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών στα πλαίσια των Ευρωκωδίκων 3 & 9. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, 2003.
 102. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας - Ο.Α.Σ.Π. Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ.2000. Αθήνα, 2000. PDF
 103. Παλασσόπουλος Γ. Προβλήματα σφαλμάτων στη μελέτη δομικών κατασκευών με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τόμος Ημερίδας "Παρουσίαση δομοστατικών προβλημάτων για τον έλεγχο της αξιοπιστίας προγρ/των γραμμικής στατικής ανάλυσης κτιριακών έργων με Η/Υ". Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 1992.
 104. Παπαμιχός Ν, Χαραλαμπάκης Ν. Αντοχή των δομικών στοιχείων. Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2005. 
 105. Παπανικολάου Β. Αναλυτική μελέτη περισφιγμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με τη μέθοδο των μη-γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων στο χώρο. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2007. PDF
 106. Παπαρρίζος Κ. MATLAB 6.5, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2004.
 107. Πενέλης Γ. Διερεύνησις του προβλήματος της λοξής κάμψεως διατομών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος βάσει της θεωρίας πλαστικότητας. (Διατριβή επί υφηγεσία), Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη,1969.
 108. Πενέλης Γ, Στυλιανίδης Κ. Κάππος Α, Ιγνατάκης Χ. Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Πανεπιστημιακές Παραδόσεις). Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1995.
 109. Σέξτος Α, Νασιόπουλος Γ, Κατιρτζόγλου Κ, Αβραμίδης Ι. Πρότυπα αριθμητικά παραδείγματα διαστασιολόγησης των κατασκευών για την ορθή εφαρμογή των κανονισμών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα., 2008. PDF
 110. Σέξτος Α, Στυλιανίδης Κ. Σεισμική συμπεριφορά του Βυζαντινού Τείχους της Θεσσαλονίκης υπό σύγχρονη και ασύγχρονη κίνηση. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 2008. PDF
 111. Σέξτος Α, Τασκάρη Ο. Eπίδραση της γωνίας πρόσπτωσης των σεισμικών στη δυναμική συμπεριφορά καμπύλων γεφυρών μεγάλου μήκους. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 2008. PDF
 112. Σοφιανός N, Σοφιανός M, Σέξτος A., Στυλιανίδης Κ, Χατζηγώγος Θ. Επίπτωση της διάνοιξης του Μετρό Θεσσαλονίκης στον φέροντα οργανισμό της Αψίδας του Γαλερίου (Καμάρας). Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδίου "Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κατασκευών: Νέες τάσεις σχεδιασμού", Θεσσαλονίκη, 2009.
 113. Στυλιανίδης Κ, Ιγνατάκης Χ. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποία. (Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις) Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1997
 114. Στυλιανίδης Κ, Σέξτος Α, Ζάμπας Κ. Στατική αναστήλωση του τόξου της δυτικής παρόδου του αρχαίου θεάτρου Φιλίππων. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναστυλώσεων. Εταιρία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης Μνημείων, Θεσσαλονίκη, 2006. PDF
 115. Τσαμασφύρος Γ, Θεοτόκογλου Ε. Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων, Ε.Μ.Π, Αθήνα, 1994. 
 116. Χατζίκος Ε. MATLAB 7 για Μηχανικούς. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2007.