Οδοποιία Ι

Πληροφορίες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Γεώργιος Μίντσης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Ευστάθιος Μπουχουράς

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην Οδοποιία Ι
 2. Λειτουργική κατάταξη οδικού δικτύου (Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ / Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.)
 3. Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας της Διατομής της Οδού – Επιλογή Διατομής (Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – ΟΜΟΕ/ Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ, Τεύχος OMOE-Δ/ Παράρτημα ΙΙ)
 4. Δυναμική της κίνησης του οχήματος
 5. Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού – Λειτουργικός έλεγχος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ – Χ)
 6. Θεσμικό Πλαίσιο Μελετών Οδοποιίας – Χαρτογραφικά Υπόβαθρα στην Οδοποιία
 7. Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού – Οριζοντιογραφία σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ – Χ)
 8. Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού – Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ – Χ)
 9. Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού – Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ – Χ)
 10. Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού – ορατότητα/ διαπλάτυνση οδοστρώματος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ – Χ)
 11. Εφαρμογές – Οδοποιία Ι

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Εκμάθηση βασικών εννοιών και μεθόδων που αφορούν την κυκλοφορία και τη χωρητικότητα της οδού, την κίνηση του οχήματος στην οδό, την κατάταξη των οδών και τη γεωμετρία της οδού καθώς και ανάπτυξη γνωστικής ικανότητας στη χρήση των σύγχρονων ελληνικών κανονισμών για τη χάραξη των οδών. Εκμάθηση μεθόδων ελέγχου οδικής ασφάλειας.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 52 (Ομαδικά)
 • Εργαστηριακή Άσκηση: Ώρες Διδασκαλίας 26 (Ομαδικά)
 • Φροντιστήριο: Ώρες Διδασκαλίας 26 (Ομαδικά)

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. PIETZSCH WOLFGANG. Σχεδιασμός & Χάραξη Οδών. Βιβλίο [12468], ΕΥΔΟΞΟΣ (PIETZSCH WOLFGANG. Planning and Design of Roads. Book [12468])
 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Μ.Ο.Ε. – Λ.Κ.Ο.Δ. & Ο.Μ.Ο.Ε. – Χ.) Γ.Γ.Δ.Ε. – Υπ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (GREEK ROAD DESIGN STANDARDS – Ministerial paper.)