Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Επίκουρος Καθηγητής

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Πηνελόπη Κρυστάλλη

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Hardware
  • Software
  • Search2014plus
  • Personal Profile Webpages

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις για την δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και, επίσης, να είναι σε θέση: - να πραγματοποιούν έρευνα και να αξιοποιούν το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές αναζήτησης ώστε να ανασύρουν κάθε είδους πληροφορία (κείμενο, οπτικοακουστικά αποσπάσματα, κτλ) - να ερευνούν και να αξιοποιούν δικτυακές βιβλιογραφικές πηγές κάθε είδους - να χρησιμοποιούν άλλες υπηρεσίες του διαδικτύου που αφορούν την επικοινωνία - να χρησιμοποιούν σε υψηλό επίπεδο τις εφαρμογές γραφείου για συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων και εργασιών, επεξεργασία φύλων υπολογισμών και παρουσιάσεις. - να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ένα ιστολόγιο.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Τόσο η διδασκαλία, όσο και η ανάπτυξη των εργασιών και των projects που πρέπει να παραδώσουν οι φοιτητές γίνεται σε υπολογιστές.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν μεμονωμένα την κάθε εργασία. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η ποιότητα/πληρότητα/ ποικιλία του περιεχομένου, η επιστημονική/θεωρητική στήριξη και, η τεχνική αρτιότητα. Οι εργασίες υποβάλλονται στον διδάσκοντα και αν χρειάζεται επιστρέφονται στους φοιτητές με υποδείξεις ώστε να γίνουν διορθώσεις ή βελτιώσεις.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Course Bibliography (Eudoxus)

Bruno Bernard Simon, 2014. Vos Recherches avec Google. Editions KLOG, ISBN-13: 979-10-92272-01-7

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Arvanitis, P. Panagiotidis, P. 2006. Production of Multimedia material and electronic activities for language learning (in Greek). Patakis, Athens.