Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας μηχανικής (π.χ. γραμμική θεωρία κυματισμών, διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο) μέσω αναλυτικών μαθηματικών διατυπώσεων και διαγραμμάτων.  Κατανόηση αρχών σχεδιασμού παράκτιων έργων μέσω: (i) αναλυτικών μοντέλων πρόγνωσης κυματισμών και (ii) εξισώσεων υπολογισμού υδροδυναμικών φορτίσεων σε πασσάλους και κατακόρυφα μέτωπα και ευστάθειας πρανών από λιθορριπή. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση σε προκαταρκτικό στάδιο κυματοθραυστών με κεκλιμένα πρανή και με κατακόρυφο μέτωπο μέσω εξισώσεων.  Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας στερεομεταφοράς και των μορφολογικών αναδράσεων από τα τεχνικά έργα μέσω εξισώσεων και απλών αριθμητικών μοντέλων.  Επίλυση βασικών συνιστωσών προβλημάτων παράκτιας μηχανικής μέσω κατανόησης των διεργασιών διάδοσης των κυματισμών στις παράκτιες περιοχές και της αλληλεπίδρασης των κυματισμών με παράκτιες κατασκευές.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Γιάννης Κρεστενίτης, Καθηγητής

Θεοφάνης Καραμπάς, Καθηγητής

Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, Επίκουρη καθηγήτρια

                 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Δρ Σοφία Μαυρίδου

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας μηχανικής (π.χ. γραμμική θεωρία κυματισμών, διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο) μέσω αναλυτικών μαθηματικών διατυπώσεων και διαγραμμάτων.  Κατανόηση αρχών σχεδιασμού παράκτιων έργων μέσω: (i) αναλυτικών μοντέλων πρόγνωσης κυματισμών και (ii) εξισώσεων υπολογισμού υδροδυναμικών φορτίσεων σε πασσάλους και κατακόρυφα μέτωπα και ευστάθειας πρανών από λιθορριπή. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση σε προκαταρκτικό στάδιο κυματοθραυστών με κεκλιμένα πρανή και με κατακόρυφο μέτωπο μέσω εξισώσεων.  Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας στερεομεταφοράς και των μορφολογικών αναδράσεων από τα τεχνικά έργα μέσω εξισώσεων και απλών αριθμητικών μοντέλων.  Επίλυση βασικών συνιστωσών προβλημάτων παράκτιας μηχανικής μέσω κατανόησης των διεργασιών διάδοσης των κυματισμών στις παράκτιες περιοχές και της αλληλεπίδρασης των κυματισμών με παράκτιες κατασκευές.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Γενικές Προαπαιτήσεις

Μαθηματικά, Βασικές γνώσεις Μηχανικής των Ρευστών

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Κουτίτας, Χριστόφορος Γ. Εισαγωγή στην παράκτια τεχνική και τα λιμενικά έργα: θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1994. http://search.lib.auth.gr/Record/262565

Πρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

Ελληνική:

 1. Μέμος Κ.Δ.(2005).“Εισαγωγή στα Λιμενικά Έργα", Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα. http://search.lib.auth.gr/Record/932178

Ξενόγλωσση:

 1. Dean RG & Dalrymple RA (1984). “Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists”, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, USA; [also: 2nd Edition (1991) in Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 2, Ed. P LF Liu, World Scientific Press]. http://search.lib.auth.gr/Record/103099
 2. Dingemanns MW (1997). “Water Wave Propagation over Uneven Bottoms. Part 1: Linear Wave Propagation”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 13, Ed. P LF Liu, World Scientific Press.
 3. Dingemanns MW (1997). “Water Wave Propagation over Uneven Bottoms. Part 2: Linear Wave Propagation”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 13, Ed. P LF Liu, World Scientific Press.
 4. Fredsoe J & Deigaard R (1992). “Mechanics of Coastal Sediment Transport”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 3, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/103103
 5. Goda Y (1985). “Random Seas and design of Maritime Structures”, University of Tokyo Press, Tokyo, Japan; [also: 2nd Edition (2000) in Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 15, Ed. P LF Liu, World Scientific Press.] http://search.lib.auth.gr/Record/450465
 6. Hudspeth RT (2006). “Waves and wave forces on coastal and ocean structures”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 21, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/512447
 7. Massel SR (1996). “Ocean surface waves: their physics and prediction”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 11, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/403219
 8. Mei CC (1989). “The applied dynamics of ocean surface waves”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 1, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/162353
 9. Mei CC, Stiassnie M, Yue D KP (2005). “Theory and applications of ocean surface waves”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 23, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/509317
 10. Nielsen P (1992). “Coastal Bottom Boundary Layers and Sediment Transport”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 4, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/103101
 11. Svendsen IA (2006). “Introduction to nearshore hydrodynamics”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 24, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/509320
 12. US Army Corps of Engineers (2002). “Coastal Engineering Manual: Parts I-IV”.

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (Kallipos)

 1. Ακτομηχανική - Έργα Προστασίας Ακτών
 2. Παράκτια Μηχανική - Θαλάσσια Περιβαλλοντική Υυδραυλική

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Κουτίτας, Χριστόφορος Γ. Εισαγωγή στην παράκτια τεχνική και τα λιμενικά έργα: θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1994. http://search.lib.auth.gr/Record/262565