Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: π. Βασίλειος Μήλιος

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Chiara Del Rio

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Passato prossimo. Σχηματισμός, χρήση, βοηθητικά ρήματα
 • Παρατατικός και Μέλλοντας: μορφολογικός σχηματισμός, αντιστοιχία με τον παρατατικό και  τον μέλλοντα της ελληνικής. Χρήση μέσα στο λόγο.
 • Συντελεσμένος μέλλοντας και Υποθετική έγκλιση. Σχηματισμός και χρήση μέσα στο λόγο. Κατανόηση της ιδιομορφίας της υποθετικής έγκλισης.
 • Προσωπικές αντωνυμίες ως έμμεσο και άμεσο αντικείμενο. pronomi diretti, indiretti e combinati. Επεξήγηση του σχηματισμού τους και της χρήσης τους μέσα στο λόγο.
 • Κείμενα και λεξιλόγιο που αφορούν το χώρο της ένδυσης και της μόδας.
 • Κείμενα και λεξιλόγιο που αφορούν το χώρο του αθλητισμού.
 • Γραμματική: παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων. Κείμενα και λεξιλόγιο από το χώρο του αθλητισμού και των σπορ
 • Κείμενα και λεξιλόγιο από το χώρο της υγείας και άθλησης
 • Κείμενα και λεξιλόγιο σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων και το φεμινιστικό κίνημα.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 • Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το χρόνο “passato prossimo”.
 • Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τους χρόνους: τον “imperfetto” σε σχέση με τον “passato prossimo” και τον “futuro”.
 • Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τον “futuro composto” και το “condizionale”.
 • Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα “pronomi personali (soggetto ed oggetto)” και τα “pronomi combinati”.
 • Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το λεξιλόγιο  της 1ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο της ένδυσης και της μόδας.
 • Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το λεξιλόγιο  της 2ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο της άθλησης  και των σπορ.
 • Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τους βαθμούς των επιθέτων και το λεξιλόγιο  της 2ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος, που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο της άθλησης  και των σπορ.
 • Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο  της 2ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος, που με κατάλληλο τρόπο αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο της υγείας  και των σπορ.
 • Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το λεξιλόγιο  της 3ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος, που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο του φεμινιστικού κινήματος στην Ιταλία και τα επιτεύγματα του.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Delitala Marcella, Quercioli Fiorenza, La Grassa Matteo L'Italiano All'Universita: Libro + CD Audio 2 + CD (Level B1-B2) Ed. Edilingua, Roma, 2013. Unita: 1-3
 • Dardano Maurizio, Trifone Pietro La nuova grammatica della lingua italiana Ed. Zanichelli, Bologna 1997 

Dizionari

 • Nicola Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Ed. Zingarelli , Bologna 2015                       
 • Αλέξανδρος Α. Τσουκανάς.  Ελληνο-ιταλικό λεξικό = Dizionario greco-italiano. Αθήνα  Κακουλίδης, 1996. 
 • Αλέξανδρος Α. Τσουκανάς. Ιταλο-ελληνικό λεξικό = Dizionario italiano-greco. Αθήνα : Κακουλίδης, 1996.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις γραπτές και προφορικές.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Να υπάρχει ικανότητα  στην ιταλική γλώσσα σε επίπεδο Α2.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Online readings:

Λεξικά από βιβλιοθήκη Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: