Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. που βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο σπουδών τους και έχουν επιλέξει την κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Θρασύβουλος Τσιάτσος, Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό:

http://users.auth.gr/tsiatsos/

http://users.auth.gr/tsiatsos/indexen.html

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Στέργιος Τέγος

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Επικοινωνία: μοντέλο Shannon-Weaver & μοντέλο Gerbner. Εντροπία, Πλεονασμός. Πολυμέσα: Δειγματοληψία, θεώρημα Nyquist, κβάντωση, κωδικοποίηση, διαδραστικά πολυμέσα, μέθοδοι συμπίεσης πληροφορίας πολυμέσων.
 • Ψηφιακή Εικόνα: ανάλυση & βάθος χρώματος, μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, συμπίεση κατά JPEG, τεχνολογία CCD, σάρωση, εκτύπωση, τεχνολογία οθονών.
 • Ψηφιακός Ήχος: μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, κωδικοποίηση mp3.
 • Ψηφιακό Video: τεχνολογία αναλογικού & ψηφιακού video, υποδειγματοληψία σήματος video, συμπίεση κατά MPEG, τεχνική motion compensation. Τεχνικές παραγωγής σχεδιοκίνησης (animation). Τεχνολογία ροής (streaming media). 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Περιγραφή μαθησιακών στόχων/αποτελεσμάτων

 • Γνωστικοί: Κατανόηση θεωρητικών θεμάτων πολυμεσικών τεχνολογιών.
 • Δεξιότητες: Χρήση εφαρμογών πολυμέσων για επεξεργασία εικόνας, ήχου, βίντεο, σχεδιοκίνησης, 3D γραφικών.

Κατηγοριοποίηση μαθησιακών στόχων

 • Γνωστικός Τομέας: Μνήμη, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Αξιολόγηση, Δημιουργία
 • Συναισθηματικός Τομέας: Πρόσληψη, Αντίδραση, Αποτίμηση, Οργάνωση, Εσωτερίκευση
 • Ψυχοκινητικός Τομέας

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Δημητριάδης Σ., Πομπόρτσης Α., Τριανταφύλλου Ε. «Τεχνολογία Πολυμέσων, Θεωρία και Πράξη», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2004.
 2. Λαζαρίνης Φ. «Τεχνολογίες Πολυμέσων – Θεωρία, Υλικό, Λογισμικό», Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2007.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Παρακολούθηση Διαλέξεων (Καθοδηγούμενα)
 • Εκπόνηση Μελέτης – project (Μεμονωμένα)
 • Μελέτη βιβλίων και άρθρων (Μεμονωμένα)

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Περιγραφή της διαδικασίας

 • Γραπτές εξετάσεις. (70%): Αξιολογείται η επάρκεια βασικών θεωρητικών γνώσεων των φοιτητών σχετικά με τη δημιουργία και την λειτουργία πολυμεσικών εφαρμογών. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, κλπ.) και ανοικτού τύπου (σύντομης απάντησης και ανάπτυξης).
 • Ανάπτυξη έργου (30%). Οι φοιτητές εργάζονται μεμονωμένα για να υλοποιήσουν πολυμεσικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία.

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής για βελτίωση και βαθμολόγηση.
 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης για βελτίωση και βαθμολόγηση.
 • Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίου για βελτίωση και βαθμολόγηση.
 • Γραπτή Εργασία για βελτίωση και βαθμολόγηση.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Δημητριάδης Σ., Πομπόρτσης Α., Τριανταφύλλου Ε. «Τεχνολογία Πολυμέσων, Θεωρία και Πράξη», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2004.
 2. Λαζαρίνης Φ. «Τεχνολογίες Πολυμέσων – Θεωρία, Υλικό, Λογισμικό», Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2007.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν