Πολιτισμός ΙΙ

Πληροφορίες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ιωάννης Πάγκαλος, Επίκουρος καθηγητής της Γερμανικής Λογοτεχνίας – Συγκριτικής Γραμματολογίας με ειδικό πεδίο στις Ελληνογερμανικές γραμματειακές σχέσεις

Γιάννης Πάγκαλος (pagkalos@del.auth.gr)

 

 

 

 

 

 

 

Ελένη Γεωργοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια της Γερμανόφωνης μεταπολεμικής λογοτεχνίας και του πολιτισμού του 20ού αιώνα

http://users.auth.gr/elgeorg/page2.html

 

 

 

 

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Αναστάσιος Κοτζακοτζίδης

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η επισκόπηση της ιστορίας του πολιτισμού κυρίως στην Γερμανία, αλλά και στην Αυστρία και Ελβετία, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα.

Οι κυριότεροι σταθμοί είναι: 

 • Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος στην λογοτεχνία και την τέχνη 
 • Η χρυσή εποχή της δεκαετίας του '20
 • Εθνικοσοσιαλισμός και μεταπολεμική περίοδος
 • Το Ολοκαύτωμα και η μνήμη του
 • Από την ίδρυση των δύο κρατών μέχρι την επανένωση της Γερμανίας
 • Αντιεξουσιαστικά κινήματα και εναλλακτική οπτική
 • Εικαστική, κινηματογραφική και μουσική σκηνή.

 

Gegenstand des Seminars sind die wichtigsten Stationen in der Kulturgeschichte Deutschlands, aber auch Österreichs und der Schweiz, vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart:

 • Erster Weltkrieg in Literatur und bildender Kunst
 • Die Goldenen Zwanziger Jahre
 • Nationalsozialismus und Nachkriegszeit 
 • Der Holocaust und die Erinnerung daran
 • Von der Gründung der beiden Staaten Deutschlands bis zur Wiedervereinigung
 • Oppositionelle Strömungen und alternative Kultur
 • Kunst-, Film- und Musikszene

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα εξής αποτελέσματα:

 • Εξοικείωση των φοιτητών με τις κυριότερες ιστορικές εξελίξεις του εικοστού αιώνα στις γερμανόφωνες χώρες
 • εξοικείωση των φοιτητών με τα κοινωνικά, ιστορικά και φιλοσοφικά συμφραζόμενα της εποχής
 • ικανότητα συσχετισμού στοιχείων της σύγχρονης ζωής των γερμανόφωνων χωρών (τόποι, καλλιτεχνικά προϊόντα, γλωσσικές έννοιες, θεσμοί κ.λπ.) με τα κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά συμφραζόμενά τους
 • ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών
 • κατάκτηση ενός σημαντικού εφοδίου από τους μελλοντικούς αποφοίτους για τη διδακτική τους επάρκεια, καθώς είναι γνωστό ότι ο «πολιτισμός» αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο του μαθήματος της ξένης γλώσσας
 • εξοικείωση των φοιτητών με τη διεξαγωγή projects-μία διδακτική διαδικασία που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  Προπτυχιακό.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βασική Βιβλιογραφία:

 • Glaser, Hermann: Deutsche Kultur. 1945-2000. Propyläen, München: 2000
 • Jünger, Ernst: In Stahlgewittern, Auszug aus: Die deutsche Literatur in Text und Darstellung, Bd.15, Stuttgart 1999:34 
 • Müller, Helmut: Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, Mannheim:1990
 • Parry, Christoph: Menschen, Werke, Epoche, Ismaning: 1997    
 • Remarque, Erich Maria: Im Westen nichts Neues, Köln 1996:54f. 
 • Schlink, Bernhard: Der Vorleser, Zürich 1997:83-89.  
 • Schulze, Hagen: Kleine Deutsche Geschichte, München 1996 
 • Studt, Christoph (Hrsg.): Die Deutschen im 20. Jahrhundert, München, 1999 
 • Wege der Deutschen, ein begleitendes Sachbuch zur Ausstellung des Deutschen Historischen Museums, Berlin, Reinbek bei Hamburg, 1999

 

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία:

 • Alter, Peter / Rohlfes, Joachim / Wolfrum, Edgar und Wolle, Stefan: Deutsche Geschichte. Wie wir wurden, was wir sind. Ernst Klee, Stuttgart:2002 
 • Buchner, Gerhard: Die Bundesrepublik Deutschland. Basiswissen für Staatsbürger. Humboldt-Taschenbuchverlag, München:1994
 • Dörner, Bernward: Die Deutschen und der Holocaust. Was niemand wissen wollte, aber jeder wissen konnte. Propyläen, Berlin:2007 
 • Fleischer, Hagen und Despina Konstantinakou: Ad calendas graecas? Griechenland und die deutsche Wiedergutmachung. In: Hans-Günter Hockerts, Claudia Moisel, Tobias Winstel (Hrsg.): Grenzen der Wiedergutmachung: Die Entschädigung für NS-Verfolgte in West- und Osteuropa. Wallstein, Göttingen 2006, S. 375–457 
 • Frei, Norbert: 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen. Beck, München:2005 
 • Geppert, Dominik: Die Ära Adenauer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt: 2002
 • Glaser, Hermann: Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Beck, München:2002
 • Grün, Max von der: Wie war das eigentlich? Kindheit und Jugend im Dritten Reich. dtv, München:2000
 • Hosfeld, Rolf und Pölking, Hermann: Die Deutschen. 1945 bis 1972. Leben im doppelten Wirtschaftswunderland. München, Zürich 2006
 • Hermand, Jost: Deutsche Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Primus, Darmstadt:2006
 • Knopp, Guido: Die Deutschen im 20. Jahrhundert. Vom Ersten Weltkrieg bis zum Fall der Mauer. München 2008
 • Kranz, Jerzy: Polen und Deutschland: getrennte oder gemeinsame Wege der Geschichtsbewäl-tigung? Juristisch-politische Bemerkungen aus polnischer Sicht. In: Gesprächskreis Geschichte. Heft 61. Historisches Forschungszentrum der Friedrich Ebert Stiftung:2005. Eingesehen am 23.6.2015 unter http://library.fes.de/pdf-files/historiker/02971.pdf  
 • Nerdinger, Winfried: Perspektiven der Kunst. Von der Karolingerzeit bis zur Gegenwart. Oldenbourg, München: 2002
 • Ottomeyer, Hans und Czech, Hans-Jörg (Hrsg.): Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen. Deutsches Historisches Museum, Edition Minerva, Berlin: 2007
 • Reichel, Peter: Der schöne Schein des Dritten Reiches.  Faszination und Gewalt des Faschismus.  München 1991 
 • Santin, Tulla: Der Holocaust in den Zeugnissen griechischer Jüdinnen und Juden. Berlin 2003
 • Schildt, Axel: Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert. Ein Lexikon. Beck, München:2005
 • Bernhard Schlink: Der Vorleser, Zürich 1997:83-89.
 • Schröder, Klaus: Das neue Deutschland. Warum nicht zusammenwächst, was zusammengehört. Wjs, Berlin:2000   
 • Wagenbach, Klaus und Stephan, Winfried et al. (Zusammengestellt von): Vaterland, Muttersprache. Deutsche Schriftsteller und ihr Staat seit 1945. Wagenbach, Berlin:1995

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι