Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσες:

Ευγενία Πετρίδου

http://eugeniapetridou.weebly.com/

 

 

 

 Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Αναστασία Μάντη

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Στα μαθήματα της Οργανωτικής θεωρίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς θα μελετηθούν οι δύο βασικές λειτουργίες του Management: α) Η Οργάνωση και β) Η Διεύθυνση με έμφαση στην ηγεσία, στην υποκίνηση, στις εργασιακές στάσεις και τη δυναμική των ομάδων. Στη λειτουργία της Οργάνωσης προβλέπεται να αναπτυχθούν: οι βασικές αρχές της οργανωτικής θεωρίας και του οργανωτικού (επανα)σχεδιασμού, υποδείγματα οργανωτικών δομών, οι έννοιες τυπική, άτυπη, δυναμική οργάνωση, οργανισμοί μάθησης, διοίκηση αλλαγών. Στη λειτουργία της Διεύθυνσης προβλέπεται να αναπτυχθούν τα προσδιοριστικά στοιχεία της συμπεριφοράς, οι βασικές θεωρίες και υποδείγματα οργανωσιακής συμπεριφοράς σχετικά με την υποκίνηση και την ηγεσία, καθώς και οι έννοιες οργανωσιακή κουλτούρα, εργασιακές στάσεις, εργασιακή ευημερία, στρες και δυναμική των ομάδων.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στις έννοιες, τη συνεισφορά και τους περιορισμούς των βασικών θεωριών οργάνωσης και ογανωσιακής συμπεριφοράς, ώστε να δύνανται να κατανοούν τις δομές και τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται στο εργασιακό τους περιβάλλον , όπως επίσης και να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται εκεί. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να εξελιχθούν και να εμπλουτίσουν τις  δεξιότητες των μελλοντικών στελεχών διοίκησης , αναφέρονται στα θέματα της σχεδίασης οργανωτικής δομής οργανισμών, στη δυναμική των ομάδων,  στην επικοινωνία, στην υποκίνηση, και στην ηγεσία.

 Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο ώστε :

 • Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν/επανασχεδιάζουν αποτελεσματικά τη δομή, τις θέσεις εργασίας και τις διαδικασίες ενός οργανισμού
 • Να αντιλαμβάνονται καλύτερα τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο χώρο των οργανώσεων 
 • Να διαμορφώνουν συνθήκες και να παρέχουν κίνητρα/συστήματα κινήτρων που να υποκινούν/ενδυναμώνουν  τους εργαζόμενους  ώστε να εκτελούν αποτελεσματικά το έργο τους
 • Να κατανοήσουν τους ηγετικούς ρόλους και τις ηγετικές συμπεριφορές των στελεχών, καθώς και τη σημασία τους για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία των επιχειρήσεων και της δικής τους καριέρας. 
 • Να αναπτύξουν σύγχρονες ηγετικές ικανότητες όπως: επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διοίκησης αλλαγών, διοίκησης εταιρικής κουλτούρας.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Απαιτούνται γνώσεις βασικών αρχών Διοίκησης

Προαπαιτούμενα μαθήματα: ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, 12ΥΑ02

 

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Διδασκαλία καθ΄ έδρας με διαλέξεις και αναλύσεις περιπτώσεων
 • Συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας και συμμετοχής φοιτητών με   προαιρετικές εργασίες ( ατομικές ή ομαδικές)

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Τριπλός άξονας αξιολόγησης των φοιτητών/τριών:

- Ενεργή συμμετοχή στην ανάλυση μελέτης περιπτώσεων, στη συζήτηση που διεξάγεται στο πλαίσιο του μαθήματος και στις εκδηλώσεις του μαθήματος,

- Πραγματοποίηση ομαδικών εργασιών (συγγραφή και παρουσίαση),

- Συμμετοχή στις τελικές γραπτές εξετάσεις.

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών:

 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)

    1. Mullins L. (2014). Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, UTOPIA (Κωδικός βιβλίου      στον Εύδοξο: 41955712)

    2. Χυτήρης, Λ. (2013). Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, εκδ. Ε. Αντωνακοπούλου, Αθήνα (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 32998934)

    3. Μπουραντάς, Δ. (2015). Μάνατζμεντ, Γ.Σ. Μπένου, Εκδ. Α, ISBN 960-8249-23-6 (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 50659975)

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

1. Robbins S. P. and Judge T. A. (2012). Organizational Behaviour. Pearson, 15th ed.

2. French, R. (2011). Organizational Behaviour, Wiley, 2nd ed.

3. Buchanan, D. and Huczynski, A. (2013), Organizational Behaviour, Pearson, 8th ed.

4. Mullins, L. (2011). Essentials of Organizational Behaviour, Pearson, 3rd ed.

5. Mullins, L. (2007). Management and Organisational Behaviour, Prentice Hall, 8th ed.

6. Πετρίδου Ευγενία (2011). "Διοίκηση-Μανατζμεντ: Μία εισαγωγική προσέγγιση", 3η έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη

7. Robbins, S. (2008). Organisational Behaviour, Pearson, 5th ed.