Αθλητική Χορηγία, Μέρος Α'
  1. Ορισμοί
  2. Τωρινή κατάσταση
  3. Χαρακτηριστικά αθλητικής χορηγίας
  4. Σημαντικότητα χορηγίας
  5. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα αθλητικής χορηγίας

Λέξεις Κλειδιά: χορηγία, τωρινή κατάσταση, σημαντικότητα χορηγίας, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα αθλ. χορηγίας