Αθλητική Χορηγία, Μέρος Β'
  1. Στόχοι
  2. Εφαρμογή
  3. Οφέλη
  4. Μειονεκτήματα
  5. Χορηγικά προγράμματα
  6. Κατηγορίες χορηγών

Λέξεις Κλειδιά: στόχοι χορηγίας, οφέλη χορηγίας, μειονεκτήματα χορηγίας, χορηγικά προγράμματα