Αθλητική Χορηγία, Μέρος Δ΄
  1. Επιτυχημένη χορηγία
  2. Διαφορές χορηγίας-παραδοσιακής διαφήμισης
  3. Αποτελεσματικότητα χορηγίας
  4. Λόγοι μέτρησης
  5. Μέτρηση
  6. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της χορηγίας
  7. Δυσκολία στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητα της χορηγίας

Λέξεις Κλειδιά: επιτυχημένη χορηγία, διαφορές χορηγίας-παραδοσιακής διαφήμισης, αποτελεσματικότητα χορηγίας