Εγκεκριμένα προϊόντα στον αθλητισμό
  1. Ορισμός
  2. Είδη εμπορικών συμβόλων
  3. Είδη ΕΠΑ
  4. Αξιοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων
  5. Προσφορά ΕΠ στους καταναλωτές
  6. Παράγοντες οικοδόμησης προγράμματος δημιουργίας εγκεκριμένων προϊόντων (ΕΠ)
  7. Διαδικασία απόκτησης ΕΠ
  8. Επιτυχία προγραμμάτων παραχώρησης ΕΠ
  9. Παράνομα προϊόντα
  10. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα

Λέξεις κλειδιά: εμπορικό σύμβολο, εγκεκριμένα προϊόντα στον αθλητισμό, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα