Αθλητική Χορηγία, Μέρος Ε΄
  1. Αθλητικά γεγονότα
  2. Επιθετικό μάρκετινγκ
  3. Ενεργοποίηση της χορηγίας

Λέξεις Κλειδιά: αθλητικό γεγονός, επιθετικό μάρκετινγκ, ενεργοποίηση της χορηγίας