Νομική προσέγγιση αθλητικού γεγονότος
  1. Ορισμός
  2. Στοιχεία που το καθορίζουν
  3. Ενδιαφερόμενα μέλη

Λέξεις Κλειδιά: αθλητικό γεγονός, στοιχεία αθλητικού γεγονότος, ενδιαφερόμενα μέλη αθλητικού γεγονότος