Έρευνα στην αθλητική χορηγία

 

  1. Σημαντικότητα της έρευνας
  2. Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιπτώσεις της χορηγίας
  3. Επιπτώσεις της χορηγίας
  4. Συμβουλές προς διοικητικά στελέχη
  5. Σημαντικότητα της έρευνας
  6. Πρόσφατες έρευνες

Λέξεις Κλειδιά: σημαντικότητα της έρευνας, παράγοντες που επηρεάζουν τις επιπτώσεις της χορηγίας, επιπτώσεις της χορηγίας, ευρήματα ερευνών