Ο κριτικός στοχασμός ως ‘ex post facto’ συνθήκη μάθησης και ανάπτυξης στους ενήλικους

Ιδεολογική αφετηρία, εννοιολογική οριοθέτηση και συγκριτική αποτίμηση των προσεγγίσεων που αφορούν στον κριτικό στοχασμό.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κριτική σκέψη, στοχαστική σκέψη, αναστοχασμός, κριτικός στοχασμός, νοηματοδότηση, μετασχηματισμός, ηγεμονία, κριτική συνειδητοποίηση, χειραφέτηση