Εξελιγμένες Συλλογιστικές - Συλλογιστική των Μοντέλων Ποιοτική Συλλογιστική

Η ενότητα αυτή ορίζει, αναλύει και παρουσιάζει παραδείγματα χρήσης των ακόλουθων εξελιγμένων συλλογιστικών: Συλλογιστική βασισμένη σε μοντέλα (model-based reasoning) και ποιοτική συλλογιστική (qualitative reasoning). Για κάθε μια από αυτές παρουσιάζονται οι τομείς στους οποίους ενδείκνυται η χρήση τους, καθώς και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εξελιγμένες Συλλογιστικές - Συλλογιστική των Μοντέλων Ποιοτική Συλλογιστική: εξελιγμένες συλλογιστικές, συλλογιστική βασισμένη σε μοντέλα, λειτουργία διαγνωστικού συστήματος, ποιοτική συλλογιστική, KATE, QSIM