Η κατάρτιση ενός αναπτυξιακού προγράμματος

Περιγραφή των σταδίων εκπόνησης ενός αναπτυξιακού προγράμματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αναπτυξιακό πρόγραμμα, στάδια, σχέδιο μελέτης