Αντιθέσεις

Πολλαπλές συγκρίσεις μέσων όρων, post-hoc και a priori. Συγκρίσεις ομάδων μέσων όρων. Γραμμικές αντιθέσεις ορθόγωνες και μη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Συγκρίσεις μέσων όρων, προσχεδιασμένες συγκρίσεις, συγκρίσεις ομάδων μέσων όρων, αντιθέσεις ορθόγωνες και μη.