Το δίκαιο των προσώπων
  1. Persona
  2. Iura status
  3. Capitis deminutio
  4. Διακρίσεις φυσικών προσώπων
  5. Κτήση της ιδιότητας του Ρωμαίου πολίτη
  6. Απώλεια της ιδιότητας του Ρωμαίου πολίτη

Εκπαιδευτικό Υλικό

2 Το δίκαιο των προσώπων.pdf