Το δίκαιο των πραγμάτων
  1. Διακρίσεις πραγμάτων
  2. Τρόποι κτήσης κυριότητας
  3. Προστασία κυριότητας
  4. Δουλείες (servitutes)
  5. Άλλα εμπράγματα δικαιώματα

Εκπαιδευτικό Υλικό

5 Το δίκαιο των πραγματών.pdf