Επιστημονική τεχνογραφία

Δίνονται με παραδείγματα οι προδιαγραφές για τη συγγραφή και παρουσίαση μίας εργασίας (project).

 

Λέξεις κλειδιά: τεχνικές προδιαγραφές, μέθοδος, παραδείγματα

Ενότητα-02-Επιστημονική τεχνογραφία