Δημόσια σχολεία θηλέων: Α΄ Γυμνάσιο θηλέων Θεσσαλονίκης

Παρουσιάζεται η ιστορία του Α΄ Γυμνασίου θηλέων Θεσσαλονίκης.

 

Λέξεις κλειδιά: Α΄ Γυμνάσιο θηλέων, προσωπικό, κανονισμοί, μαθητικό δυναμικό

Ενότητα-08- Δημόσια σχολεία θηλέων: Α΄ Γυμνάσιο θηλέων Θεσσαλονίκης