Δημόσια σχολεία θηλέων: Διδασκαλείο θηλέων Θεσσαλονίκης

 Παρουσιάζεται η ιστορία  του Διδασκαλείου θηλέων Θεσσαλονίκης.

 

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλείο θηλέων, Μ. Κουντουράς, μαθητικό δυναμικό