2. Τυπογραφικές νόρμες και νόρμες μορφοποίησης
 • χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
 • λειτουργίες λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
  • τονισμός και ορθογραφία των γαλλικών
  • εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων
  • προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης
  • εισαγωγή υποσημείωσης
  • χρήση συντομεύσεων για την εισαγωγή κειμένου
  • ρύθμιση διάστιχου
  • ορισμός στυλ τίτλων
  • αναπαραγωγή της μορφοποίησης
  • αρίθμηση σελίδων
  • λίστες και τίτλοι με αρίθμηση
  • δημιουργία πίνακα περιεχομένων
  • δημιουργία ευρετηρίων εννοιών και συγγραφέων
  • εισαγωγή πίνακα ή μετατροπή κειμένου σε πίνακα
  • εισαγωγή εικόνας
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • κακές πρακτικές
  • ορθές πρακτικές
   • πριν της εισαγωγή του κειμένου
   • καθημερινά
  • Διπλωματικές, Διατριβές, άρθρα, πρακτικά συνεδρίου
   • κανονική διάταξη
   • γραμματοσειρές και διάστιχα
   • κεφαλίδες και υποσέλιδα
   • περιθώρια, εικόνες και λεζάντες
   • χρώματα
   • πλάγια γράμματα
   • έντονα γράμματα
   • στοίχιση
   • τίτλοι
   • λίστες
   • αναφορές
   • υποσημειώσεις
   • εισαγωγικά
   • παύλες
   • διαστήματα
   • βιβλιογραφικές αναφορές
   • πίνακες και ευρετήρια
   • συντομογραφίες
   • νούμερα και αριθμοί
   • κεφαλαία
  • παρουσιάσεις
   • ποιο λογισμικό;
   • περιεχόμενα
   • νόρμες μορφοποίησης
   • μοντάζ
   • χρήσιμοι σύνδεσμοι
  • επιστημονικά πόστερ
   • ιδιαιτερότητες
   • συστάσεις
  • δραστηριότητες εξοικείωσης
   • χρήση των πλάγιων γραμμάτων
   • δημιουργία συντομογραφιών
   • γραφή αριθμών και χρήση των κεφαλαίων
   • μορφοποίηση μη σελιδοποιημένου κειμένου.

Λέξεις κλειδιά: λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, Διπλωματική, Διατριβή, παρουσιάσεις, πόστερ