6. Από την έρευνα στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων
 • οργάνωση μιας επιστημονικής έρευνας
  • κύρια βήματα
  • μοντέλο ανάπτυξης
 • σύνδεση των βημάτων της έρευνας με τη δομή της Διπλωματικής
  • έρευνα
  • σύνταξη Διπλωματικής
  • ολοκλήρωση Διπλωματικής
 • κανονική διαδοχή σελίδων και ενοτήτων της Διπλωματικής
  • εξώφυλλο
  • κενή σελίδα
  • σελίδα τίτλου
  • σελίδα αφιερώσεων/ευχαριστιών
  • περιεχόμενα
  • κυρίως κείμενο Διπλωματικής
  • παραρτήματα
  • οπισθόφυλλο
 • ειδική περίπτωση επιστημονικού άρθρου ή ανακοίνωσης.

Λέξεις κλειδιά: μοντέλο ανάπτυξης, Διπλωματική, κανονική διαδοχή