7. Ασκήσεις ανάγνωσης και γραφής
  • ουσιαστικοποίηση
  • αναγνώριση του αναφερόμενου
  • κειμενική αναπαράσταση
    • προγενέστερη αναφορά
    • καταφορά αποτελέσματος
  • διάρθρωση
  • σημασιολογική συνοχή.

Λέξεις κλειδιά: ουσιαστικοποίηση, αναφερόμενο, κειμενική αναπαράσταση, διάρθρωση, σημασιολογική συνοχή

Ενότητα 7: Ασκήσεις ανάγνωσης και γραφής