Ανάπτυξη ορθοεπούς ικανότητας
  • Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση
  • Προφορά φωνημάτων /s/ και /ʃ/
  • Ασκήσεις ακουστικής διάκρισης
  • Ασκήσεις διαρθρωτικής επανεκπαίδευσης
  • Δραστηριότητα οικειοποίησης και ενδιάμεσης αξιολόγησης
  • Προφορά φωνημάτων /ʒ/ και /z/
  • Προφορά φωνημάτων /ɑ̃/, /ɔ̃/, /ɛ̃/ και /œ̃/
  • Συνολική αξιολόγηση

Λέξεις κλειδιά: Ορθοεπής ικανότητα, διαγνωστική, προφορά, φωνήματα, ακουστική, διάκριση, αρθρωτική, εκπαίδευση, δραστηριότητα, εξοικείωση, ενδιάμεση αξιολόγηση.