Ιστορικά στοιχεία Γλωσσολογίας
  • Από την Ινδό-ευρωπαϊκή στη λατινική
  • Εντοπισμός και ταξινόμηση ινδό-ευρωπαϊκών χωρών σήμερα
  • Κατανομή των λατινογενών γλωσσών
  • Από τα Λατινικά στα Γαλλικά
  • Κελτικό υπόστρωμα
  • Φράγκικο επίστρωμα
  • Γέννηση των Γαλλικών
  • Ιστορικά στοιχεία Φωνητικής

Λέξεις κλειδιά: Γλωσσολογία, ιστορία, ινδό-ευρωπαϊκή, λατινικά, φράγκικα, κέλτικα, εντοπισμός, ταξινόμηση, κατανομή, λατινογενείς γλώσσες, γαλλικά, φωνητική.