Χρησιμότητα και εφαρμογή προηγούμενων ενοτήτων
  • Μεταγραφή της προφοράς μιας ίδιας λέξης, ενός ίδιου φωνήματος
  • Μέσα στους αιώνες
  • Από περιοχή σε περιοχή
  • Από άτομο σε άτομο
  • Ανάλογα με τη μορφοσύνταξη
  • Διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων
  • Διδακτική
  • Συγκριτική Γλωσσολογία, ιστορική Γλωσσολογία
  • Γνωστική Γλωσσολογία

Λέξεις κλειδιά: Χρησιμότητα, εφαρμογή, μεταγραφή, περιοχή, μορφοσύνταξη, διδακτική, συγκριτική γλωσσολογία, γνωστική.