Αναφορές και πηγές
 • Εικονογραφικές αναφορές
 • Αναφορές ηχητικών αρχείων
 • Βιβλιογραφία
 • Πηγές
 • Χρήσιμες ιστοσελίδες
 • Μαθήματα στο Διαδίκτυο
 • Εργαλεία μεταγραφής
 • Εργαλεία για το text2speech
 • Κινούμενη απεικόνιση της άρθρωσης των φωνημάτων της γαλλικής
 • Εργαλεία για φωνητική εγγραφή
 • Πίνακας περιεχομένων

Λέξεις κλειδιά: Πηγές, βιβλιογραφία, αναφορές, εικόνες, ήχοι, φωνητική εγγραφή, ιστοσελίδες, text2speech.