Η διαφήμιση και η διαδικασία επικοινωνίας

Η δεύτερη ενότητα επιχειρεί μια εισαγωγική αναφορά στην επικοινωνία και εξετάζει τη διαφήμιση ως μία από τις μορφές της. Περιγράφονται τα είδη της διαφήμισης, παρέχεται ένας σχολιασμός για κάθε είδος και συμπληρώνεται με αντίστοιχα παραδείγματα.

 

Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, είδη της διαφήμισης.