Διαφήμιση

Ενότητες

Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική

Η τρίτη ενότητα επιχειρεί μια εισαγωγή στην έννοια της «ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής του μάρκετινγκ», περιγράφει τα κριτήρια, αναφέρει τις αιτίες εμφάνισης, εστιάζει στις μεθόδους εφαρμογής της, και επικεντρώνει το ενδιαφέρον στη σύνδεση με τη διαφήμιση.

 

Λέξεις κλειδιά: ορισμός ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής του μάρκετινγκ, κριτήρια, αιτίες εμφάνισης, μέθοδοι εφαρμογής, σύνδεση με τη διαφήμιση.

Ενότητα 03. Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική