Περίγραμμα

Η ένατη ενότητα περιγράφει τη διαμόρφωση του περιγράμματος της διαφήμισης, τα στάδια εξέλιξής του και τις βασικές αρχές που διέπουν τη σχεδίασή του.

 

Λέξεις κλειδιά: διαμόρφωση του περιγράμματος της διαφήμισης, τα στάδια εξέλιξής του, βασικές αρχές που διέπουν τη σχεδίασή του.