Η διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση

Η ενδέκατη ενότητα προσεγγίζει το θέμα της επεξεργασίας της πληροφορίας της διαφήμισης από τον τελικό αποδέκτη. Παρουσιάζονται, η θεωρία των «σχημάτων», η «ανάμιξη του αποδέκτη», «το υπόδειγμα της πιθανότητας επεξεργασίας», η «διάθεση, η διέγερση και το σθένος», και εξετάζεται η επίδρασή τους στη διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση.

 

Λέξεις κλειδιά: επεξεργασία της πληροφορίας της διαφήμισης, θεωρία των «σχημάτων», «ανάμιξη του αποδέκτη», «το υπόδειγμα της πιθανότητας επεξεργασίας», η «διάθεση, η διέγερση και το σθένος».