Γνωστικές θεωρίες μάθησης
 • Γνωστικές θεωρίες μάθησης
 • Εκπρόσωποι:
  • W. Köhler
  • K. Lewin
  • J. Piaget
  • D.P. Ausubel
  • J. Bruner
 • Σπειροειδής μάθηση.

 

Λέξεις κλειδιά: Γνωστικές θεωρίες μάθησης, W. Köhler, K. Lewin, J. Piaget, D.P. Ausubel, J. Bruner, Σπειροειδής μάθηση.